Hotărârea nr. 544/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasarea celei de a doua case familiale - Etapa I - Reglementare acces, din str. Sofiei nr.17B, nr.cad. 18252 si 18253 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasarea celei de a doua case familiale - Etapa I - Reglementare acces, din str. Sofiei nr.17B, nr.cad. 18252 și 18253 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 161127/07.07.08, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT și AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasarea celei de a doua case familiale - Etapa I - Reglementare acces, din str. Sofiei nr.17B, nr.cad. 18252 și 18253 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 3498/12.12.2007, la inițiativa beneficiarilor Pădure Elisabeta Dorina, Pădure Oana și soțul în vederea reglementarii accesului la terenul beneficiarilor, stabilirea condițiilor de extindere/modernizare a rețelei stradale existente, rezolvarea circulației carosabile și pietonale pe str. Sofiei și circulația juridica a terenurilor,

Terenul în suprafața de S=2695,0mp s-a identificat cu nr.cad. 18252 înscris în CF nr. 90464 - Oradea și nr.cad. 18253 înscris în CF nr. 90465 - Oradea în favoarea lui Padure Elisabeta Dorina, Padure Oana și soțul, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în zona de dealuri a municipiului Oradea, în apropierea intersecției străzilor Adevărului, Plaiului și Sofiei, intr-o zona în curs de dezvoltare urbanistica a funcțiunii de locuire.

Terenul, proprietatea beneficiarilor, se învecinează cu terenuri proprietate particulara, în vecinătatea zonei existe case izolate în general în regim mic de înălțime și cu o densitate scăzuta.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zona destinata locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzuta și un front la strada de 25,0m.

Circulația în zona se desfășoară pe străzile Gheorghe Doja, Adevărului, Plaiului și Sofiei.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservita de rețea de alimentare cu apa și canalizare, exista rețea de energie electrica la care va fi necesara branșarea.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c) și art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu -Amplasarea celei de a doua case familiale - Etapa I - Reglementare acces, din str. Sofiei nr.17B, nr.cad. 18252 și 18253 - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcela destinata locuirii conform documentației tehnice anexate, care face parte din prezenta hotărâre:

  • -   Se propune lărgirea și modernizarea străzii Sofiei, la strada de categoria III cu profil transversal de 12,00m (carosabil 2 sensuri, rigole și trotuare), conform planșei 5/U - Circulația terenurilor, în conformitate cu Legea nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

  • -   Strada Sofiei lărgita la profil transversal de 12,0m se va constitui, conform planșei 5/U - Circulația terenurilor, din:

  • -   actuala strada Sofiei;

  • -   terenul cu nr. cad. 18252 înscris în CF NDF nr. 90464 - Oradea în favoarea lui Padure Elisabeta Dorina, Padure Oana și soțul, ca teren intravilan.;

  • -   Terenul cu nr. cad. 18252 înscris în CF NDF nr. 90464 - Oradea în favoarea lui Padure Elisabeta Dorina, Padure Oana și soțul, destinat lărgirii străzii existente se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, planșa 5/U- Circulația terenurilor și ofertei de donație;

  • -   Terenul având destinația de drum public se va înscrie în evidentele publicității imobiliare în proprietatea publica a municipiului Oradea;

  • -   In urma acceptării donației și trecerii terenurilor în proprietatea publica a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciara terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Arhitectului Șef,

  • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Padure Elisabeta Dorina, Padure Oana.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 14 iulie 2008 Nr.544.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”