Hotărârea nr. 543/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Supraetajare casa pentru construire motel P+1, extindere spalatorie auto si amenajare spatiu alimentatie publica, str. Calea Clujului nr. 270, nr.cad. 1734 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Supraetajare casa pentru construire motel P+1, extindere spălătorie auto și amenajare spațiu alimentație publică, str. Calea Clujului nr. 270, nr.cad. 1734 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 161128/07.07.08, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT și AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Supraetajare casa pentru construire motel P+1, extindere spălătorie auto și amenajare spațiu alimentație publica, str. Calea Clujului nr. 270, nr.cad. 1734 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor SC Amelicar SRL, Gante Dacian, Gante Amelian și Carmen, în baza certificatului de urbanism nr. 3793/07.11.2007, în scopul determinării condițiilor de supraetajare casa pentru construire motel P+1, extindere spălătorie auto și amenajare spațiu alimentație publica și amplasare parcare aferenta funcțiunii, în incinta, pe str. Calea Clujului nr. 270, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridica a terenurilor și servirea edilitara,

Terenul destinat amplasării obiectivului în suprafața totala de 957,0mp identificat cu nr. cadastral 1734 înscris în C.F. NDF nr. 3023 - Oradea , se afla în proprietatea beneficiarilor SC Amelicar SRL, Gante Dacian, Gante Amelian și Carmen.

Zona luata în studiu se situează în intravilanul municipiului Oradea în partea de est, pe strada Calea Clujului, intr-o zona construita cu case cu regim de mic de înălțime P, P+1.

Accesul în zona se face pe strada Calea Clujului .

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni C4, zona comerciala de interes orășenesc.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservita de rețea electrica, rețea termica și rețea de alimentare cu apa și canalizare .

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c) și art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Supraetajare casa pentru construire motel P+1, extindere spălătorie auto și amenajare spațiu alimentație publica, str. Calea Clujului nr. 270, nr.cad. 1734 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă di prezenta hotărâre:

  • -  supraetajarea unei case pentru construire motel P+1, extindere spălătorie auto și amenajare spațiu alimentație publica și amplasare parcare aferenta funcțiunii, în incinta;

  • -   amplasarea construcției și amenajarea incintei se vor realiza și vor respecta prevederile din planșa U3 - Reglementari:

  • - extinderea se va realiza de la limita străzii Caporal Musat până la frontul străzii Calea Clujului, pe mejdia stânga;

  • - retragere lateral dreapta: 6,67m;

  • - accesul carosabil și pietonal va fi asigurat din strada Calea Clujului, fiind asigurat și profilul de 9,0m al străzii Caporal Musat;

  • -  se vor amenaja 18 locuri de parcare în incinta (4 locuri de parcare în zona din fata a parcelei, pe latura stânga, și alte 14 locuri de parcare în zona din dreapta a incintei);

  • -  POT propus =45,0% și CUT propus = 0,80;

  • -   asigurarea utilităților : alimentarea cu apa prin racord la rețeaua orășenească, canalizarea prin racord la rețeaua orășeneasca, alimentarea cu energie electrica și termica prin racord la rețelele electrice și termice din zona.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Arhitectului Șef,

  • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, prin grija Instituției Arhitectului Șef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 14 iulie 2008


CONTRASEMNEAZĂ

Nr.543.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

SECRETAR

Ionel Vila