Hotărârea nr. 54/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui. Luca Ovidiu ºi soþia Luca Daniela, reprezentând suprafaþa de 90 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16408 înscris in C.F. 87382 Oradea, situat în Oradea str. Cireºilor nr. 48, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind acceptarea donației d-lui. Luca Ovidiu și soția Luca Daniela, reprezentând suprafața de 90 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16408 înscris in C.F. 87382 Oradea, situat în Oradea str. Cireșilor nr. 48, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 50769 / 18.01.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 90 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16408 înscris in C.F. 87382 Oradea, situat în Oradea str. Cireșilor nr. 48 , cu destinația de “drum public”.

Prin PUD-ul aprobat de Hotărârea Consiliului Local nr. 696/28.09.2006, se propune modernizarea str. Cireșilor, prin realizarea unui profil de 11 m. lățime, 5,5 m. din ax pe partea beneficiarului, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 2219/05.12.2007, dl. Luca Ovidiu și soția Luca Daniela donează Municipiului Oradea suprafața de 90 mp., teren identificat cu nr. cadastral 16408, înscris in C.F. 87382 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui. Luca Ovidiu și soția Luca Daniela, reprezentând suprafața de 90 mp., teren identificat cu nr. cadastral 16408, înscris in C.F. 87382 Oradea, situat in Oradea str. Cireșilor nr. 48 .

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Patrimoniu

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •  Dl. Luca Ovidiu prin grija Serviciului Patrimoniu

  • •  SC Compania de Apa Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 ianuarie 2008

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


Nr.54.

Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu: 23 de voturi „pentru”, 2 voturi „abțineri”, 0 voturi "împotrivă”