Hotărârea nr. 539/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinta unifamiliala P+M str. Apelor nr. 29, nr. cad.16156 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuința unifamiliala P+M str. Apelor nr. 29, nr. cad.16156 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 161099/07.07.08, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT și AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuinta unifamiliala P+M str. Apelor nr. 29, nr. cad.16156 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.530/22.01.2008, la initiativa beneficiarului Tota Iren în vederea stabilirii conditiilor de amplasare a unei cladiri de locuit pe strada Apelor nr.29, rezolvarea circulatiei carosabile și pietonale, circulatia juridica a terenurilor și echiparea cu utilitati edilitare,

Terenul studiat este situat în intavilanul localitatii, în partea nord-vest, în cartierul Episcopia în apropierea intersectiei strazii Apelor cu str. Prislopului.

Terenul, proprietatea beneficiarului, se invecineaza cu terenuri proprietate particulara construite cu case izolate în general în regim mic de inaltime și cu o densitate ponderata și str. Apelor.

Circulatia principala în zona se desfasoara pe str. M. Corvin și str. Apelor .

Terenul identificat cu nr. cad. 16156 în suprafata de 3086mp este inscris în C.F. N.D.F. nr. 87294 - Oradea, în favoarea beneficiarului Tota Iren ca teren intravilan cu casa.

Regulamentul Zonarii Functionale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.49/2000, situeaza amplasamentul în zona functionala R1a - zona destinata locuintelor unifamiliale izolate cu densitate scazuta și un front la strada de 25,0m. Pe teren exista amplasata o casa de locuit care se va mentine.

Din punct de vedere al echiparii edilitare, zona este deservita de retea de alimentare cu apa, retea de canalizare și energie electrica.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c) și art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală,

republicată,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu -Amplasare locuinta unifamiliala P+M, str. Apelor nr. 29, nr. cad.16156-

Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte din prezenta hotarare:

  • -  regim de inaltime P+M;

Regimul de aliniere fata de strada: amplasarea constructiei se va face în limitele stabilite prin PUD, conform plansa 3/U-Reglementari:

  • -   Retragerea cladirii la 3,0m de cladirea existenta pe parcela;

  • -   retrageri laterale: minim 2,0m de la mejdia stinga;

  • -  indicii maximali de utilizare a terenului: POT max= 35% și CUT max.=0,5.

Nu se modifica profilul caracteristic al strazii Apelor de servire a parcelei.

  • -   dotarea cu utilitati a viitoarei constructii se va face prin racordarea la retelele orasenesti existente în zona.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Arhitectului Șef,

  • -   Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, Tota Iren.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 14 iulie 2008

Nr.539.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Ionel Vila