Hotărârea nr. 533/2008

privind numirea dnei viceprimar, Biro Rozalia, in Comisia locala de aplicare a legilor fondului funciar.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind numirea dnei viceprimar, Biro Rozalia, în Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar.

Analizând Raportul de specialitate nr. 160.556 din data de 03 iulie 2008, întocmit de către Direcția Juridică - Serviciul Juridic Contencios, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea numirii dnei viceprimar, Biro Rozalia, în Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar,

Având în vedere modificările legislative apărute prin Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietății si justiției, precum si unele masuri adiacente, Hotărârii Guvernului României nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile si funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor,

Ținând seama de prevederile cap.I, art.1, art.2 lit.b din actele normative sus citate,

În baza art.36 alin.1 și alin.9 și art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Doamna viceprimar, Biro Rozalia, se numește în Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  dna viceprimar, Biro Rozalia,

  • -  Direcția Juridică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 14 iulie 2008

Nr.533.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila