Hotărârea nr. 526/2008

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea, a unor active fixe aflate in concesiune la REGIA AUTONOMA ORADEA TRANSPORT LOCAL, in vederea scoaterii din functiune.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea, a unor active fixe aflate în concesiune la REGIA AUTONOMA ORADEA TRANSPORT LOCAL, în vederea scoaterii din funcțiune.

Analizând Raportul de specialitate nr.160584/03.07.2008, întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea, a unor active fixe aflate în concesiune la REGIA AUTONOMA ORADEA TRANSPORT LOCAL, în vederea scoaterii din funcțiune,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 925/2006 privind concesionarea serviciului de transport public de calatori pe raza municipiului Oradea Regiei Autonome Oradea Transport Local,

Luand în considerare adresa nr. 158295/2008, prin care Regia Autonoma Oradea Transport Local propune scoaterea din evidenta contabila prin casare a unor active fixe,

In conformitate cu art. 10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Ținând seama de art. 2 din Ordonanta 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor din domeniul public al statului si al unitatilor administrative teritoriale,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. b), c), d), alin.(4) lit.a), alin. (5) lit. a), b), alin.(6) lit.a), pct. 14 și ale art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea, a activelor fixe aflate în administrarea Regiei Autonome Oradea Transport Local, a căror valoare de inventar este de 2.915,96 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea activelor menționate în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Dupa scoaterea din functiune si casarea activelor fixe cuprinse din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, atat Municipiul Oradea cat si Regia Autonoma Oradea Transport Local își vor actualiza corespunzator evidentele contabile/extracontabile aferente.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică si Regia Autonoma Oradea Transport Local.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Regia Autonoma Oradea Transport Local

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 14 iulie 2008                                    CONTRASEMNEAZĂ

Nr.526.                                                    SECRETAR

Anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.526 din 14 iulie 2008.

  • 1. Nr. de inventar 710115 - Stație așteptare călători acoperită Nufărul valoare de

inventar 341,48, valoare rămasă de amortizat 0.

  • 2. Nr. de inventar - 100368 Stație așteptare călători acoperită Farmacia 5 valoare de inventar 1,62 lei, valoare rămasă de amortizat O.

  • 3. Nr. de inventar - 110025 Stație așteptare călători acoperita Pța Decebal valoare de inventar 777,52 lei. valoare rămasă de amortizat 0.

  • 4. Nr. de inventar - 10043 Pavaj între linii de tramvai str. Nufărul valoare de inventar 1795,34 lei, valoare rămasă de amortizat O