Hotărârea nr. 525/2008

Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorate de proprietarii Asociatiei ,,D 33’’, situata in Oradea str. DIMITRIE CANTEMIR NR 33 BL D33, pe motiv ca au construit acoperisul imobilului de la adresa de mai sus, asa cum este pre

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorate de proprietarii Asociației ,,D 33'', situată în Oradea str. DIMITRIE CANTEMIR NR 33 BL D33, pe motiv că au construit acoperișul imobilului de la adresa de mai sus, așa cum este prevăzut în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.43/2007 și a Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale.

Analizând Raportul de specialitate nr. 157315/23.06.2008, întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea de proprietarii Asociației „D33”, situată în Oradea str. Dimitrie Cantemir nr. 33 bl. D 33,

Analizând cererea nr. 126818/14.03.2008 depusă de proprietarii Asociației „D33” prin care se solicita scutirea de la plata impozitului pe clădire, pe motiv ca au construit acoperișul imobilului de la adresa mai sus menționată,

În evidențele fiscale figurează impuși proprietarii Asociației „D33”, situată în Oradea str. Dimitrie Cantemir nr. 33 bl. D 33. cu un total impozit aferent anului 2008 de 2.132 lei,

Ținând seama de dispozițiile Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art.122 din Ordonanța de Guvern nr.92/2003, actualizată, privind Codul de procedură fiscală,

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003,

Ținând seama de prevederile Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice și juridice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.43/2007,

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 872/2005 Privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice și juridice,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit. b) alin.(4) lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de proprietarii Asociației „D33”, situată în Oradea str. Dimitrie Cantemir nr. 33 bl. D 33 menționați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Scutirea de la plata impozitului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, se acordă pe o perioadă de 4 ani, începând cu anul fiscal 2009, fără a depăși 60% din valoarea lucrării, cu condiția achitării integrale a impozitelor până la data scutirii.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Asociația de Proprietari „D33”, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 14 iulie 2008

Nr.525.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Ionel Vila


ANEXA

La Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.525 din 14 iulie 2008

Nume/prenume

Nr.ap.

Rol fiscal

Suma RON

1

GOIAN VIOREL

1

13-001816

193

2

SIMON IOAN

2

13-001819

133

3

BLAGAIOAN

3

2-005808

168

4

COZEA LIANA

4

13-001810

77

5

BLAGA FLOAREA

5

2-005808

186

6

BURTA GHEORGHE

6

13-001820

151

7

BOICIUC CONSTANTIN

7

13-001815

79

8

SABAU DOREL

8

9-007946

205

9

TOCUT FLOARE

9

13-008953

149

10

ROBOTIN ANCA

10

13-008226

194

11

BENTE NICOLAE

11

13-001818

182

12

HUSZTI MIHAIL

12

13-001813

149

13

MIHES MARIUS

13

13-001824

80

14

CIUCIU GHEORGHE

14

13-001809

186

TOTAL IMPOZIT AFERENT ANULUI 2008: 2.132 LEI