Hotărârea nr. 520/2008

privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local

În conformitate cu prevederile art.54 alin.(5) și alin.(6) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.15 - 18 din Ordonanța Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, actualizată, Consiliul local își organizează comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate,

în baza art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică, republicată cu modificările și completările următoare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se constituie un număr de cinci comisii de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oradea și anume:

I. Comisia pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, buget, finanțe, agricultură, administrarea domeniului public și privat al municipiului:

 • 1.  HUSZAR ISTVAN ERIC - UDMR , președinte

 • 2.  DAN OCTAVIAN - PNL, secretar

 • 3. MANEA MIHAI - PNL, membru

 • 4. FELEA IOAN - PNL, membru

 • 5. SARKOZI ZOLTAN - UDMR, membru

 • 6. MATEI MIRCEA - PD-L, membru

 • 7. MUREȘAN OVIDIU - PSD, membru

II. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, tineret, activități sportive și de agrement:

1.

2.

3.

 • 4.

 • 5.


TIFOR DOREL CORNEL MIHAI - PNL, președinte

 • - UDMR, secretar

 • - PNL, membru

 • - PD-L, membru

 • - PSD, membru


DELOREAN ION IULIUS

VULCU DANIEL SORIN

LUCA DOREL

HOSSU BOGDAN

III. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism.

 • 1. LIPOVEANU ADRIANA AURORA - PNL, președintă

 • 2. PASZTOR SANDOR            - UDMR, secretar

 • 2. CARP GHEORGHE            - PNL, membru

 • 3. MERCEA PAVEL              - PSD, membru

 • 4. CORCHEȘ DORIN OCTAVIAN - PD-L, membru

 • IV. Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecție socială și protecție copii.

  • - PNL, președinte

  • - UDMR, secretar

  • - UDMR, membru

  • - PD-L, membru

  • - PD-L, membru


 • 1. CHERECHEȘ FLORICA

 • 2. FLEISZ IOAN TIBERIU

 • 3. SZABO JOZSEF

 • 4. LĂPĂDATU NICUȘOR

 • 5. GROZA MIHAI

 • V. Comisia juridică, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, relații cu alte comisii locale sau organisme similare, integrare europeană.

 • 1. BIRO ROZALIA            - UDMR, președintă

 • 2. CUPSA IOAN              - PNL, secretar

 • 3. COSTE MARINA ADELINA - PD-L, membru

 • 4. PETRUȚ VASILE          - PD-L, membru

 • 5. COSMA ROMULUS PAVEL - PNL, membru

Art.2. Atribuțiile, sarcinile și funcționarea comisiilor sunt cele stabilite de Consiliul local, prin Regulamentul de organizare și funcționare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Oradea, 18 iunie 2008

Nr.520