Hotărârea nr. 52/2008

privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu nr cadastral 9376 în suprafaþã de 24 mp ºi concesionarea directã a suprafeþei de 24 mp. teren situat în Oradea, Str. Constantin Brâncuºi nr.12, în favoarea lui Pelean Felicia ºi Pelea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu nr cadastral 9376 în suprafață de 24 mp și concesionarea directă a suprafeței de 24 mp. teren situat în Oradea, Str. Constantin Brâncuși nr.12, în favoarea lui Pelean Felicia și Pelean Viorel

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.50767 din data de 18.01.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Patrimoniu propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu nr. cadastral 9376 și concesionarea directă a suprafeței de 24 mp teren situat în Oradea, Str. Constantin Brâncuși nr. 12, în favoarea d-nei Pelean Felicia,

Familia Pelean este proprietara unui spațiu comercial situat în Oradea, Str. Constantin Brâncuși nr. 12, Bl.AN33 a cărui extindere dorește să o realizeze în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 2529/05.07.2007, Avizul CMUAT nr.314/20.03.2007 și Plan Urbanistic de Detaliu - aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.733/27.09.2007 - Extindere spațiu comercial la parter de bloc, str. Constantin Brâncuși nr.12, bl. AN33 -Oradea.

În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În conformitate cu art.(15) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.b), art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu nr. cadastral 9376 Oradea, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr.topo.din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren a nr. topo -mp.-

Suprafața ce rămâne înscrisă în nr. topo după constituirea nr. cadastral

24

4843/45

11869 Oradea

317

293

Art.2. Se aprobă trecerea terenului cu nr cadastral 9376 Oradea în suprafață de 24 mp constituit conform

Art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă trecerea terenului în suprafață de 293 mp, cu nr. topo 4843/45, rezultat ca diferență dintre suprafața inițială a nr. topo și suprafața ce se dezlipește, în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 24 mp teren cu nr. cadastral 9376 Oradea în favoarea lui Pelean Felicia și Pelean Viorel, în vederea extinderii spațiului comercial existent, în condițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 733/27.09.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere spatiu comercial la parter de bloc str. C. Brâncuși nr.12, bl.AN 33.

Art.5. Durata concesionării este pe o perioada de 25 ani începând cu data 01.03.2008.

Art.6. Aprobarea redevenței de 32 lei/mp/an care se va achita începând cu 01.03.2008.

Art.7. Redevența va fi indexată de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Imobiliară Oradea,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Biroul Carte Funciară,

  • -  Pelean Felicia și Pelean Viorel, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.52.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

Vila

Ionel