Hotărârea nr. 519/2008

privind alegerea viceprimarilor municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind alegerea viceprimarilor municipiului Oradea

Consiliul local al orașului Oradea;

Având în vedere:

  • - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.516 din data de 18 iunie 2008, privind validarea mandatelor;

  • - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.517 din data de 18 iunie 2008, privind constituirea Consiliului Local al municipiului Oradea;

  • - art.11 alin.(1) din Ordonanța nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (5), art. 57 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aleg ca viceprimari ai municipiului Oradea următorii consilieri:

  • - d-na BIRO ROZALIA IBOLYA - UDMR

  • - d-l CARP GHEORGHE - PNL

Art.2. Hotărârea se adoptă cu votul secret al majorității consilierilor în funcție.

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică prin grija secretarului cu:

  • -  Instituția Prefectului Județul Bihor,

  • - D-na BIRO ROZALIA IBOLYA,

  • - D-l CARP GHEORGHE.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Nr. 519 din data de 18 iunie 2008


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila