Hotărârea nr. 518/2008

privind alegerea preºedintelui de ºedinþã a Consiliului Local

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local

Consiliul local al municipiului Oradea;

Având în vedere:

- prevederile Hotârârii Consiliului Local nr.518 din data de 18 iunie 2008, privind constituirea Consiliului Local;

- art.9 din Ordonanța nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale

În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se alege președinte de ședință domnul consilier local Delorean Ion Iulius, care va conduce ședințele consiliului local pe durata lunilor iunie, iulie și august 2008.

Art.2. Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității consilierilor în funcție.

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică prin grija secretarului cu:

  • - D-l consilier local Delorean Ion Iulius,

  • - Instituția Prefectului Județul Bihor

    PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ, TIFOR DOREL CORNEL MIHAI

    Contrasemnează, SECRETAR Ionel vila

ASISTENȚII PREȘEDINTELUI DE VÂRSTĂ,

SZABO JOZSEF

CORCHES DORIN OCTAVIAN

Nr.518 din data de 18 iunie 2008

Hotărârea a fost adoptată cu: 26 de voturi „pentru”, 1 vot „abținere”, 0 voturi ”împotrivă”