Hotărârea nr. 516/2008

privind validarea mandatelor consilierilor aleºi la alegerile locale din data de 1 iunie 2008, ce compun Consiliul local al municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind validarea mandatelor consilierilor aleși la alegerile locale din data de 1 iunie 2008, ce compun Consiliul local al municipiului Oradea

Consiliul Local Oradea;

Avănd în vedere:

- procesul-verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local Oradea;

- prevederile art. 31 alin. (5) și art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 20/2008 publicată în M.O.nr.177/7.03.2008.

- prevederile art.7 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat de Ordonanța nr. 35/2002 - modificată de Legea nr. 673/2002.

În temeiul prevederilor art.31 alin.(5), art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se validează alegerea următorilor consilieri aleși la alegerile locale din data de 1 iunie 2008, ce compun Consiliul local al municipiului Oradea:

Nr.

Crt.*

Numele si prenumele

Lista pe care a candidat

0

1

2

1

BIRO ROZALIA IBOLYA

UDMR

2

CARP GHEORGHE

PNL

3

CHERECHES FLORICA

PNL

4

CORCHEȘ DORIN OCTAVIAN

PDL

5

COSMA ROMULUS PAVEL

PNL

6

COSTE MARINA ADELINA

PDL

7

CUPSA IOAN

PNL

8

DAN OCTAVIAN

PNL

9

DELOREAN ION IULIUS

UDMR

10

FELEA IOAN

PNL

11

FLEISZ IOAN TIBERIU

UDMR

12

GROZA MIHAI DAN

PDL

13

HOSSU BOGDAN

PSD

14

HUSZAR ISTVAN ERIC

UDMR

15

LĂPĂDATU NICUȘOR

PDL

16

LIPOVEANU ADRIANA AURORA

PNL

17

LUCA DOREL

PDL

18

MANEA MIHAI

PNL

19

MATEI MIRCEA LEONTIN

PDL

20

MERCEA PAVEL

PSD

21

MUREȘAN IONEL OVIDIU

PSD

22

PASZTOR SANDOR

UDMR

23

PETRUȚ VASILE

PDL

24

SARKOZI ZOLTAN

UDMR

25

SZABO JOZSEF

UDMR

26

TIFOR DOREL CORNEL MIHAI

PNL

27

VULCU DANIEL SORIN

PNL

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau comunicare, în cazul celor absenți de la ședință, potrivit art. 31A1 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității consilierilor prezenți. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

Art.4. Cu data prezentei hotărâri încetează mandatul consilierilor locali în funcție, validați prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 758/2004.

Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică prin grija secretarului cu:

  • - Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului județul Bihor.

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ

Contrasemnează,

SECRETAR

Ionel vila


TIFOR DOREL CORNEL MIHAI

ASISTENȚII PREȘEDINTELUI DE VÂRSTĂ,

SZABO JOZSEF

CORCHES DORIN OCTAVIAN

Nr. 516 din data de 18 iunie 2008

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”