Hotărârea nr. 514/2008

privind rectificarea bugetului pe anul 2008 ºi aprobarea finanþãrii unor cheltuieli din bugetul local al municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind rectificarea bugetului pe anul 2008 și aprobarea finanțării unor cheltuieli din bugetul local al municipiului Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 152417 din data de 02.06.2008 întocmit de către Direcția Economică, prin care se solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2008 si aprobarea finantarii unor cheltuieli din bugetul local al municipiului Oradea,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2008 prin care a fost aprobat bugetul consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2008,

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată,

Având în vedere necesitatea finanțării unor cheltuieli necuprinse în bugetul inițial precum și înregistrarea unor venituri neestimate,

In baza prevederilor dispozițiilor art.36 alin.2 lit.b); alin.(4) lit.(a), și ale art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă majorarea veniturilor și cheltuielilor bugetului local al municipiului Oradea cu suma de 160,00 mii lei, astfel:

Nr. crt.

Explicație / obiectiv

Propunere (mii lei)

I

Venituri

70,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal - 03.02.18

70,00

II

Cheltuieli

70,00

Cap.54.02 - Alte servicii publice generale

+70,00

- cheltuieli de personal

+50,00

- bunuri si servicii

+20,00

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 3 iunie 2008

Nr.514


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”