Hotărârea nr. 512/2008

pentru aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului având suprafaþa de 158 mp ºi atribuirea terenului în suprafaþã de 158 mp în folosinþã gratuita cãtre Biserica Penticostalã Efraim situat în Oradea, str. Muntele Gãina – str. Petre Þuþea

ROMÂNIA                                                                                                                 

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                       

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                           

CONSILIUL LOCAL                                                                                                   

                                                           

 

H O T Ã R Â R E

 

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului având suprafaţa de 158 mp şi atribuirea  terenului în suprafaţă de 158 mp în folosinţă gratuita către Biserica Penticostală  Efraim situat în Oradea, str. Muntele Găina – str. Petre Ţuţea,  în vederea construirii unei biserici

 

 

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 57 439 din 24.04.2008, prin care Administraţia Imobiliară Oradea prin Serviciul Patrimoniu propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului în suprafaţă de 158 mp şi atribuirea terenului în suprafaţă de 158 mp în folosinţă gratuită către Biserica Penticostală  Efraim.

Terenul luat în studiu în suprafaţă de 158 mp se constituie din nr. topo 858/11 înscris în CF nr. 10170 Şeleuş.

Pe terenul  luat în studiu, Biserica Penticostală Efraim  intenţionează sa amenajeze o biserică,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), d),  alin.(5) lit. a), alin. 6 lit.(a), pct.2, art. 45 alin.(3) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publica locală,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăşte:

 

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral  cu suprafaţa de 158 mp,  astfel:

 

CF în care este înscris nr. topo

 

Nr.topo din care se constituie nr.cadastral

Suprafata din CF a nr.topo.

-mp-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în  nr.cadastral

-mp-

Suprafaţa ce rămâne înscrisă în CF

- mp -

10170

Şeleuş

858/11

8504

158

8.346

 

Art.2. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă  de 158 mp în favoarea Bisericii Penticostale Efraim destinată realizării unui biserici, atribuirea în folosinţă gratuită fiind condiţionată de obţinerea documentaţiei de urbanism legale şi a acordurilor / avizelor solicitate prin documentaţia de urbanism.

Art.3. Durata atribuirii în folosinţa gratuita a terenului identificat conform art. 1  din prezenta hotărâre este de 49 ani, calculata de la data de intai a lunii următoare aprobării  Planului Urbanistic de Detaliu pentru stabilirea destinaţiei. 

Art.4. Biserica Penticostală Efraim are obligaţia obţinerii Autorizaţiei de construcţie si a acordurilor/avizelor solicitate prin documentaţia de urbanism în termen de max. 1 (un) an de la data atribuirii terenului, în caz contrar contractul de comodat se reziliază.

Art.5.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Imobiliară Oradea.  

Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

Administraţia Imobiliară Oradea

Biroul Cadastru

O.C.P.I. Bihor

Serviciul Patrimoniu

  Biserica Penticostală ”Efraim”

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢÃ

Matei Mircea Leontin  

Oradea, 22 mai 2008                                                                                CONTRASEMNEAZÃ

Nr.512.                                                                                                              SECRETAR,

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi ,,pentru”.                                                              Ionel Vila