Hotărârea nr. 509/2008

privind aprobarea organigramei, a statului de funcþii ºi a numãrului de personal din cadrul Administraþiei Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 1 IUNIE 2008

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA                                                                   

CONSILIUL LOCAL                                                                          

                                                                                                                                                                                                             

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal din cadrul

Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 1 IUNIE 2008

 

           

 

            Analizând raportul de specialitate nr. 217838/20.05.2008 întocmit de Administraţia Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi numărului de personal ale instituţiei, valabile începând cu data de 01.06.2008;

Conform unui proiect iniţiat de Administraţia Socială Comunitară Oradea, functioneaza programul “ACCESOR” care deserveşte  persoanele cu dizabilitati din municipiul Oradea. în  vederea dezvoltării serviciilor acordate de Administraţia Socială Comunitară Oradea şi pentru buna desfăşurare a activitatii de transport a persoanelor cu dizabilitati, precum şi pentru a face fată numeroaselor solicitări, se impune organizarea transportului accesibilizat în  două schimburi, respectiv schimbul de dimineaţă se va realiza cu două microbuze şi schimbul de dupa amiaza cu un mixcrobuz. Deasemenea, schimbul de după amiaza va funcţiona şi sâmbata. Astfel, este necesara mărirea numărului de posturi contractuale în  “Compartimentul Program Accesor”.

Ţinând cont de următoarele prevederi legale:

- Legea nr. 188/1999 – Statutul functionarilor publici, republicata;

- Ordonanta nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonantei nr.6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea în  vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale functionarilor publici, precum şi cresterile salariale care se acorda functionarilor publici în  anul 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007 şi pentru acordarea unor cresteri salariale pentru functionarii publici în  anul 2008;

- Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003;

- H.G.R. nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare;

- Ordonanta nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000,

In baza art.36 alin.(a), (b), (d), alin.(3) lit.b, alin.(4) lit.a alin.(6) lit.a, pct. 16 şi ale art.45 alin. (2) lit.a din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e :

 

 

            Art.1. Se aprobă organigrama Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, valabilă începând cu data de 1 IUNIE 2008, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Se aprobă statul de funcţii şi numărul de personal ale Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 1 IUNIE 2008, conform anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Socială Comunitară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu:

-     Administraţia Socială Comunitară Oradea,

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Matei Mircea Leontin

 

Oradea, 22 mai 2008                                                                                            CONTRASEMNEAZA

Nr. 509                                                                                                                              SECRETAR

                                                                                                                                                Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptă cu unanimitate voturi ,,pentru”.

                   Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 509/2008

                                                                                  Oganigrama valabila incepand cu data de 1 IUNIE 2008   

 ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA                                                                                                                 

                                                                       

                                                                                                 

Compartiment secretariat

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                                                                                               A N E X A  nr. 2

 la Hotărârea Consiliului Local nr. 509/2008

 

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCTII SI NUMAR DE PERSONAL

valabile începând cu data de

1  IUNIE 2008

 

 

 

 

 

 

q  FUNCTII   PUBLICE:

 

 

 

Nr.

crt

Funcţia

           Nr.posturi

Total

Conducere

Executie

Ocupate

Vacante

Ocupate

Vacante

 

FUNCTII  DE CONDUCERE:

 

 

 

 

 

1.

Director executiv

1

1

-

-

-

2.

Director executiv adjunct                         

1

1

-

-

-

3.

Director executiv adjunct           

1

-

1

-

-

4.

Sef serviciu

2

2

-

-

-

5.

Sef birou

2

2

-

-

-

 

FUNCTII  DE  EXECUTIE:

 

 

 

 

 

  1.

Consilier juridic            I  superior 

2

-

-

2

-

  2.

Consilier                      I  superior

5

-

-

4

         1

  3.

Referent                     III superior 

  10

-

-

       10

-

  4.

Consilier                     I  principal 

  10

-

-

       10

-

  5.

Referent                    III principal

    1

-

-

        1

-

  6.

Consilier                      I  asistent 

  27

-

-

       27

         -

  7.

Referent                    III  asistent 

 2

-

-

2

          -

  8.

Consilier                     I  debutant

 6

-

-

6

 -

 

TOTAL

70

6

1

62

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q  ANGAJATI  CU  CONTRACT  INDIVIDUAL  DE  MUNCA:   

 

 

Nr.

crt

Functia

Studii

Grad/

treapta

Nr.

posturi

Posturi

ocupate

Posturi

vacante

 

 

Cond

Exec

Des

Cond

Exec
Des

1

Director

S

I A

2

2

-

-

-

-

-

2

Contabil şef

S

I A

2

2

-

-

-

-

-

3

Sef camin (insp.sp.)

S

IA

1

1

-

-

-

-

-

7

Sef serv-in.sp.

S

II

1

1

   -

-

-

-

-

8

Sef centru – Insp. spec.

S

III

1

1

-

-

-

-

-

12

Şef serviciu-insp.

    M

I A

1

1

-

-

-

     -

-

5

Inspector spec.

S

I A

3

-

2

-

-

1

-

6

Inspector.spec.

S

I

1

-

2

-

-

-

-

4

Inspector spec.

S

II

3

-

2

-

-

1

-

  9

Inspector spec.

S

III

     8

-

8

-

-

-

-

10

Inspector spec.

S

Deb

5

-

3

-

-

    2

-

11

Referent de spec.

SSD

II

1

-

1

-

-

     -

-

13

Inspector , referent

M

I A

4

-

2

-

-

2

-

14

Referent, Inspector

M

I

11

-

8

-

-

3

-

15

Referent, Inspector

M

II

3

-

3

-

-

-

-

16

Referent, Inspector

M

Deb

2

-

2

-

-

-

-

17

Administrator

M

I

1

-

-

1

-

-

-

18

Administrator

M

II

1

-

-

1

-

-

   -

19

Magaziner

M

I

2

-

-

2

-

-

   -

20

Portar, ingrijitoare

 

I

28

-

-

22

-

-

6

20

Portar, ingrijitoare

 

II

1

-

-

1

-

-

-

21

Muncitor calificat

 

I

21

-

-

15

-

-

6

22

Muncitor calificat

 

III

11

-

-

11

-

-

-

23

Muncitor calificat

 

IV

      2

-

-

2

-

-

-

24

Muncitor calificat

 

V

 3

-

-

3

-

-

-

25

Muncitor necalificat

 

 

 2

-

-

2

-

-

-

 

TOTAL

 

 

122

8

33

60

-

9

12

 

 

 

 

CRESA ORADEA:

 

PERSONAL CONTRACTUAL TOTAL = 90 posturi.

 

 

 

 

 

NUMAR TOTAL DE PERSONAL:  192 plus 90 CRESA ORADEA plus asistenţii personali