Hotărârea nr. 507/2008

privind darea avizului de principiu pentru sistarea de indiviziune pentru imobilul situat în Oradea, str. Clujului nr. 34 în suprafaþã de 444 mp ºi pentru spaþiul din str. Dunãrii, nr. 18 în suprafaþã de 18,73 mp

ROMÂNIA                                                                                            

JUDEŢUL BIHOR                                                                                              

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                

CONSILIUL LOCAL                                                                                

 

H O T Ă R Â R E

 

privind darea avizului de principiu pentru sistarea de indiviziune pentru imobilul situat în Oradea, str. Clujului nr. 34 în suprafaţă de 444 mp şi pentru spaţiul

din str. Dunării, nr. 18 în suprafaţă de 18,73 mp

 

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.59098 din data de 22.05.2008 prin care Administraţia Imobiliară Oradea propune privind darea avizului de principiu pentru sistarea de indiviziune pentru imobilul situat în Oradea, str. Clujului nr. 34 în suprafaţă de 444 mp şi pentru spaţiul din str. Dunării, nr.18 în suprafaţă de 18,73 mp,

Ţinând seama de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi privată, actualizată,

Având în vedere prevederile art.36 alin.(2), lit.c), alin.(5), lit.b), art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art.1. Se acordă avizul de principiu privind sistarea stării de indiviziune pentru imobilul situat în Oradea, str. Clujului, nr.34 şi respectiv spaţiul cu altă destinaţie situat în str.Dunării nr.18, operaţiune ce va presupune parcurgerea următoarelor etape:

a) evaluarea proprietăţilor imobiliare pentru care se doreşte a se efectua sistarea de indiviziune, în fapt imobilul notat în C.F. nr.873 Oradea nr.topo.3465/1 şi nr.topo.3466/4 în suprafaţă totală de 444 mp, construcţie cu teren aferent şi imobilul notat în C.F. nr.3092 Oradea în suprafaţă de 18,73 mp spaţiu cu altă destinaţie.

b) proprietarii, Comunitatea Evreiască Oradea şi dr.Romanul Constantin, vor achita suma reprezentând sulta stabilită prin rapoartele de evaluare, către municipiul Oradea, care va ceda la rândul său, dreptul de proprietate în cotă parte din suprafaţa imobilelor de pe str. Clujului 34 şi  respectiv, str.Dunării 18.

Art.2. Acordul de principiu pentru sistarea stării de indiviziune este condiţionat de reglementarea situaţiei locative a celor două imobile, în speţă situaţia locuitorilor din imobilul situat pe str. Clujului 34 şi respectiv situaţia contractuală a C.A.R.P.O. din imobilul situat pe str. Dunării nr.18.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-  Administraţia Imobiliară Oradea,

- C.A.R.P.O, prin grija Administraţiei Imobiliare Oradea.

         

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008                                                                  CONTRASEMNEAZĂ

Nr.507                                                                                                SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate  de voturi „pentru”, 0  voturi „abţineri”, 0  voturi ”împotrivă”

 

 
                                                                                                             Ionel Vila