Hotărârea nr. 505/2008

privind aprobarea unor mãsuri financiare pentru imobilele deþinute cu titlu de închiriere de cãtre angajaþii Primãriei Municipiului Oradea

ROMÂNIA                                                                                                       

JUDEŢUL BIHOR                                                                                        

MUNICIPIUL ORADEA                                                                           

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea unor măsuri financiare pentru imobilele  deţinute cu titlu de închiriere

 de către angajaţii Primăriei Municipiului Oradea

 

 

            Analizând Raportul de specialitate nr.58977 din data de 20.05.2008 întocmit de către Administraţia Imobiliară Oradea – Birou Administrare Venituri, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea actualizării lunare cu indicele de inflaţie a soldului rămas de achitat pentru vânzarea în rate a apartamentelor fond municipal, deţinute cu titlu de închiriere de către angajaţii Primăriei Municipiului Oradea,

            Având în vedere cele stipulate la art.39, lit e din Contractul Colectiv de muncă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr.136/29.02.2008 şi anume că „angajaţii cu contracte individuale de muncă, chiriaşi în locuinţe fond municipal, beneficiază de cumpărarea în rate a  apartamentului în care locuiesc, eşalonate pe o perioadă de 15 ani”,

            Văzând prevederile art.35 lit.e din acordul colectiv de muncă aprobat prin HCL nr. 396/24.04.2008,

            Luând în considerare cererile înregistrate la Administraţia Imobiliară Oradea, sub nr. 112387/06.02.2008, 112393/06.02.2008, 112389/06.02.2008, 112391/06.02.2008, 112379/06.02.2008, 112383/06.02.2008,  prin care  angajaţii primăriei solicită cumpărarea în rate a apartamentelor fond municipal pe  care le deţin cu titlul de închiriere,

            Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.69/13.01.2007, privind aprobarea unor măsuri pentru valorificarea unor bunuri imobile aparţinând municipiului Oradea,

            În temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit.b, alin 4 lit. c si art. 45 alin.2 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art.1. Se aprobă actualizarea lunară cu indicele de inflaţie, a soldului rămas de achitat, pentru vânzarea în rate a apartamentelor fond municipal, deţinute cu titlu de închiriere de către angajaţii Primăriei Municipiului Oradea.

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Imobiliară Oradea.

            Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

            - Administraţia Imobiliară Oradea

            - Biroul Administrare Venituri - Administraţia Imobiliară Oradea.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Matei Mircea Leotin

 

Oradea, 22 mai 2008                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr.505                                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                                                            Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abţineri”, 0  voturi ”împotrivă”