Hotărârea nr. 504/2008

privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru grupele de preºcolari nou înfiinþate din incinta imobilelor situate în Oradea, str. Bârsei, nr. 20 ºi Gh. Doja nr. 4, precum ºi suportarea cheltuielilor cu energia termicã, energie electricã, apã-canal, sal

ROMÂNIA                                                                                                                                                                  

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                                   

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                                          

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                   

               

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru grupele de preşcolari nou înfiinţate din incinta imobilelor situate

 în Oradea, str. Bârsei, nr. 20 şi Gh. Doja nr. 4, precum şi suportarea cheltuielilor cu energia termică,

energie electrică, apă-canal, salubrizare aferente acestora

 

 

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.58961 din data de 20.05.2008 prin care Administraţia Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea tarifelor de închiriere pentru grupele de preşcolari nou înfiinţate din incinta imobilelor situate în Oradea, str.Bârsei, nr.20 şi str.Gh.Doja nr.4, precum şi suportarea cheltuielilor cu energia termică, energie electrică, apă-canal, salubrizare aferente acestora,

Ţinând cont de prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, actualizată,

În baza Legii 273/2006 privind finanţele publice, actualizată,

Având în vedere prevederile art.36, alin.(2), lit.b), şi lit.d), alin.4 lit.a), alin.(6), lit.a), pct.1, art.45, alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri pentru închirierea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, Gh. Doja nr. 4, după cum urmează:

(1) aprobarea tarifelor de închiriere negociate cu Comunitatea Surorilor Franciscane din Oradea, după cum urmează:

-          pentru 110,90 mp suprafaţă clădire:                10 euro / mp / lună

-          pentru 100 mp suprafaţă de teren joacă :        7,5 euro / mp / lună

(2) aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru cele 5 încăperi plus terenul aferent imobilului situat în Oradea. str. Gh. Doja nr. 4 unde îşi desfăşoară activitatea grupele de preşcolari, în următoarele condiţii:

-          tarifele pentru închiriere sunt cele menţionate la pct. (1);

-          obiectul de activitate:           desfăşurarea activităţii de grupe de preşcolari;

-          suprafaţa închiriată:

- suprafaţă interioară clădire: 100,90 mp

- teren: 100 mp

(3) durata închirierii:            până la data de 31.12.2009.

(4) chiria se va achita lunar în lei la cursul de referinţă leu / euro comunicat de către Banca Naţională a României, la data facturării.

Art.2. Se aprobă încheierea unui contract de comodat cu Episcopia Romano Catolică pentru cele 7 încăperi utilizate şi terenul aferent proprietăţii imobiliare situate în Oradea, Bârsei, nr. 20.

Art.3. Se aprobă finanţarea cheltuielilor cu energia termică, energia electrică, apă-canal, salubrizare pentru activitatea grupelor de preşcolari care îşi desfăşoară activitatea în cele două locaţii, situate în Oradea, str. Gh. Doja nr. 4 şi Bârsei, nr. 20 din cadrul Liceului Teologic Romano Catolic Szent Laszlo.

Art.4. Încheierea unor acte adiţionale la contractele de finanţare cu prestatorii de servicii publice, încheiate de unităţile de învăţământ preuniversitar după cum urmează:

Ø  Compania de Apă pentru apă-canal;

Ø  SC Electrocentrale SA pentru energia termică;

Ø  S.C. Electrica S.A pentru energie electrică;

Ø  S.C RER-RWE Ecologic Service S.A

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-       Administraţia Imobiliară Oradea,

-       Unitatea de învăţământ beneficiară.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008                                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ

Nr.504                                                                                                                                                              SECRETAR

                                                                                                                                                                            Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: 21 de voturi „pentru”, 1  vot „abţinere”, 0  voturi ”împotrivă”