Hotărârea nr. 501/2008

privind aprobarea repartizãrii cãtre Direcþia de Muncã ºi Protecþie Socialã Bihor a spaþiului situat pe partea stângã la intrarea în clãdirea Primãriei Oradea, de pe str. Tudor Vladimirescu, nr. 2

ROMÂNIA                                                                                            

JUDEŢUL BIHOR                                                                                              

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                

CONSILIUL LOCAL                                                                                

         

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea modificării structurii unităţii sanitare Spitalul Clinic Municipal

„Dr. Gavril Curteanu” Oradea

 

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.58956 din data de 20.05.2008 prin care Administraţia Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării structurii unităţii sanitare Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea,

Având în vedere Adresa Autorităţii de Sănătate Publică a judeţului Bihor cu privire la necesitatea implementării strategiei de dezvoltare şi conversie a Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea,

Ţinând cont de prevederile art.36, alin.(2) lit.b), lit.d), alin.4 lit.a), alin.6 lit.a pct.3, art.45, alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

          Art.1. Se aprobă modificarea structurii unităţii sanitare Spitalul Clinic Municipal „dr. Gavril Curteanu” Oradea după cum urmează:

-         reducerea unui număr de 25 de paturi din secţiile de pediatrie;

-         reducerea unui număr de 25 de paturi din secţia de chirurgie şi ortopedie pediatrică;

-         înfiinţarea unei secţii de chirurgie generală cu 25 de paturi;

-         înfiinţarea unei secţii de cardiologie cu 25 de paturi;

-         înfiinţarea unui cabinet de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice în ambulatoriul integrat al spitalului;

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţiei Imobiliare Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 - Administraţia Imobiliară Oradea,

           - Spitalul Clinic Municipal  „Dr. Gavril Curteanu”

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr.502                                                                                                   SECRETAR

                                                                                                                Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate  de voturi „pentru”, 0  voturi „abţineri”, 0  voturi ”împotrivă”