Hotărârea nr. 499/2008

privind modificarea art. 2, linia 4 din Hotãrârea Consiliului Local nr.77/2008 privind finanþarea cheltuielilor cu energia termicã, energie electricã, apã-canal, salubrizare aferente unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar finanþate din bugetul local p

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind modificarea art. 2, linia 4 din Hotărârea Consiliului Local nr.77/2008 privind finanțarea cheltuielilor cu energia termică, energie electrică, apă-canal, salubrizare aferente unităților de învățământ preuniversitar finanțate din bugetul local pentru Grădinița „Betlehem” din cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.58958 din data de 20.05.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea modificarea art.2, linia 4 din Hotărârea Consiliului Local nr.77/2008 privind finanțarea cheltuielilor cu energia termică, energie electrică, apă-canal, salubrizare aferente unităților de învățământ preuniversitar finanțate din bugetul local pentru Grădinița „Betlehem” din cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Oradea,

Având în vedere necesitatea încheierii de contracte pentru serviciile de utilitate publică, pentru îndeplinirea condițiilor de finanțare a cheltuielilor de natura celor cu energia termică, electrică, apă - canal, salubritate,

În baza Legii nr.273/2006 privind finanțele publice, actualizată,

În conformitate cu art.36 alin.2 lit.d); alin.4 lit. a); alin. 6, lit. a), pct. 1, pct. 14; art. 45 alin.2), lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea art.2, linia 4 din Hotărârea Consiliului Local nr.77/2008 privind finanțarea cheltuielilor cu energia termică, energie electrică, apă-canal, salubrizare aferente unităților de învățământ preuniversitar finanțate din bugetul local pentru Grădinița „Betlehem” din cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Oradea, astfel:

„Art.2. linia 4 „ S.C. RER Ecologic Service S.A. pentru salubrizare”

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Grădinița Betlehem din cadrul Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • - S.C. RER Ecologic Service S.A., prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin Oradea, 22 mai 2008

Nr.499

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila