Hotărârea nr. 498/2008

privind darea avizului de principiu pentru achiziþionarea edificatelor deþinute de SC Construcþii Feroviare SA, amplasate pe teren proprietate a municipiului Oradea, situat în Oradea, str. Moreni nr. 2

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind darea avizului de principiu pentru achiziționarea edificatelor deținute de SC Construcții Feroviare SA, amplasate pe teren proprietate a municipiului Oradea, situat în Oradea, str. Moreni nr. 2

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 58964/20.05.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea darea avizului de principiu pentru achiziționarea edificatelor deținute de SC Construcții Feroviare SA, amplasate pe teren proprietate a municipiului Oradea, situat în Oradea, str. Moreni nr. 2,

SC Construcții Feroviare SA deține în regim extrafunciar construcțiile din Oradea, str. Moreni nr.2, evidențiate conform anexei din raportul de expertiza tehnică al cărui beneficiar este Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj, astfel: birouri, hală reparații, atelier, magazii, grup social, cabină poartă, anexe etc.

Terenul pe care sunt amplasate construcțiile este proprietate a municipiului Oradea înscris în CF ndf 9219 Oradea cu nr. cadastrale 9215, 9216, 9217 și 9218.

Nr. cadastrale 9215, 9216, 9217 și 9218 s-au constituit prin preluarea unor cote parți din terenul identificat cu nr topo 7902, 7936, 7939, 7940, 7941, 7942, 7943, 7944, 7945, 7946 înscris în CF 4751 Oradea (și din terenul public identificat cu nr topo 8155/3), teren asupra căruia Întreprinderea de Construcții Căi ferate Cluj (actuala SC Construcții Feroviare SA) deține dreptul de administrare operativă în baza Deciziei nr. 589/1979 a Consiliului Popular al Județului Bihor.

Construcțiile existente pe terenul sus identificat fac obiectul executării silite urmând să fie valorificare prin licitație publică de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj - Administrația Finanțelor Publice Cluj Napoca.

Pe terenul menționat, Administrația Imobiliară Oradea cu acordul Consiliul Local al municipiului Oradea, va demara procedurile legale pentru construirea unui ansamblu de blocuri pentru locuințe de necesitate

In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c), d), alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală , republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă avizul de principiu pentru achiziționarea edificatelor deținute de SC Construcții Feroviare SA, amplasate pe teren proprietate a municipiului Oradea, situat în Oradea, str. Moreni nr. 2

Art.2. Prețul de achiziție ofertat nu va depăși prețul stabilit prin raportul de expertiza tehnică întocmit la inițiativa Direcției Generale a Finanțelor Publice Cluj - Administrația Finanțelor Publice Cluj Napoca.

Art.3. Se aprobă destinația terenului înscris în CF 9219 Oradea cu nr. cadastrale 9215, 9216, 9217 și 9218 ca amplasament de blocuri pentru locuințe de necesitate.

Art.4. Se aprobă întocmirea documentației de urbanism pentru Planul Urbanistic de Detaliu - Ansamblu blocuri de locuințe de necesitate pe terenul proprietate a municipiului Oradea și obținerea avizelor și acordurilor necesare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliara Oradea

  • - Serviciul Patrimoniu

  • - Serviciul Licitații, Valorificare Active

  • - Instituția Arhitectului Șef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr. 498

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” voturi pentru.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila