Hotărârea nr. 495/2008

Privind aprobarea modificãrii statului de funcþii al Direcþiei de Evidenþã a Persoanelor a Municipiului Oradea, începând cu data de 01. 06. 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea modificării statului de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea, începând cu data de 01. 06. 2008

Analizând Raportul de specialitate nr.550.295 din data de 17.05.2008, întocmit de către Directia de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea modificării statului de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea, începând cu data de 01. 06. 2008, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.255 din 27 martie 2008,

Având în vedere prevederile art. 23 alin. 2), 4) și 5) din Legea nr. 188 / 1999 - privind Statutul funcționarilor publici, republicată (R2), planul de ocupare al funcțiilor publice se elaborează anual. Planul de ocupare a funcțiilor publice se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

În temeiul:

  • •   Legii nr. 188 / 1999 - privind Statutul funcționarilor publici, republicată ( R 2 );

  • •   H.G. nr. 1209 / 2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

  • •   O. G. nr 6 / 2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, actualizată;

  • •   O.G. nr. 10 / 2008 - - privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivat Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 24 / 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154 / 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale,

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b, alin.6 lit.a, pct.12 și art.45 alin. 2 lit.a, din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Statul de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea

Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.255/27 martie 2008, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01. 06. 2008.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr.495.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr.495/2008

STAT DE FUNCȚII

f

și numărul de personal la data de 01. 06. 2008 ( funcționari publici )

Nr. crt.

Funcția publică

clasa

Gr. prof.

Tr. sal.

studii

Nr. posturi

conducere

Execuție

ocupate

vacante

ocupate

vacc

1.

consilier

I

superior

1

S

5

5

-

2.

consilier

I

superior

2

S

1

1

3.

consilier

I

principal

1

S

5

5

4.

consilier

I

asistent

1

S

1

1

5.

consilier

I

asistent

2

S

4

4

6.

consilier

I

asistent

3

S

13

11

2

7.

consilier

I

debutant

-

S

7

6

1

8.

consilier juridic

I

superior

1

S

1

1

-

-

9.

consilier juridic

I

asistent

3

S

1

-

1

10.

referent

III

superior

1

M

10

10

-

11.

referent

III

superior

2

M

1

1

-

12.

referent

III

superior

3

M

2

1

1

13.

referent

III

principal

2

M

1

1

-

14.

referent

III

asistent

1

M

2

2

-

15.

referent

III

asistent

3

M

1

1

-

16.

referent

III

debutant

M

1

1

-

TOTAL FUNCȚII PUBLICE

J

56

6

-

45

5

Nr. crt.

Funcția publică de conducere

Nr. posturi

1.

Director executiv

1

2.

Șef serviciu

4

3.

Șef birou

1

4.

Total funcții publice de conducere

6