Hotărârea nr. 490/2008

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþie „Asigurare utilitãþi pentru case Habitat str. Navigatorilor( Voltaire) nr.2 Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție „Asigurare utilități pentru case Habitat str. Navigatorilor( Voltaire) nr.2 Oradea”

Analizând raportul de specialitate nr.146.136 din data de 7 mai 2008 întocmit de către Direcția tehnică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiție „Asigurare utilități pentru case Habitat str. Navigatorilor( Voltaire) nr.2 Oradea”

În conformitate cu dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,

În baza art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Asigurare utilități pentru case Habitat str. Navigatorilor( Voltaire) nr.2 Oradea” conform documentației tehnice care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Ordonator principal de credite...............Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar........................................S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției LEI / EURO in care C+M LEI / EURO Eșalonarea investiției ( inv. / C+M) Anul I din care C+M

171.511,00 LEI / 46.733,00 EURO

155.674,00 LEI / 42.418,00 EURO

171.511,00 LEI / 46.733,00 EURO

155.674,00 LEI / 42.418,00 EURO


Capacități

  • - rețea distribuție apă PE 63- 90 mm - 105 ml

  • - rețea canalizare PVC Dn 200mm        - 115 ml

  • - branșamente apă Dn 25 mm - 21 buc

  • - racorduri canalizare D160 mm - 21 buc

Durata de realizare a investiției : - 1,5 luni

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din sursele bugetului local, surse proprii ale S.C. COMPANIA DE APA Oradea S.A., credite bancare, credite externe, ori din alte surse legal constituite.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică și SC Compania de Apă Oradea SA

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția tehnică,

  • -  SC Compania de Apă Oradea SA,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr.490.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi pentru

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Vila Ionel