Hotărârea nr. 49/2008

pentru aprobarea majorãrii suprafeþei de teren deþinutã in folosinþã gratuita de Parohia Ortodoxã Românã Sf. Spiridon al Trimitundei, cu 136 mp (de la 160 mp la 296 mp), situat în Oradea, str. Corneliu Coposu – zona Spitalului de copii

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

pentru aprobarea majorării suprafeței de teren deținută in folosință gratuita de Parohia Ortodoxă Română Sf. Spiridon al Trimitundei, cu 136 mp (de la 160 mp la 296 mp), situat în Oradea, str. Corneliu Coposu - zona Spitalului de copii

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.50772 din data de 18.01.2008, prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Patrimoniu propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea majorării suprafeței de teren deținută in folosință gratuita de Parohia Ortodoxă Română Sf. Spiridon al Trimitundei, cu 136 mp (de la 160 mp la 296 mp), situat în Oradea, str. Corneliu Coposu - zona Spitalului de copii,

Având în vedre că prin Hotărârea Consiliului Local nr.37/2000 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu - Construcție Biserică Ortodoxă Spitalul de copii - Oradea și transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 160 mp, în favoarea Bisericii Ortodoxe Zona de Vest prin Episcopia Ortodoxă Română Oradea.

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 984/20.12.2007 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu - Împrejmuire incintă Biserica Ortodoxă str. C. Coposu - Spitalul de copii, Oradea.

Terenul luat în studiu se identifică cu nr. cadastral 13061 înscris în CF nr. 85414, teren aflat in proprietatea Municipiului Oradea,

Parohia Sf. Spiridon al Trimitundei deține în folosință gratuită suprafața de160 /296 mp - teren ocupat de biserică, în baza contractului de comodat nr.114/16.03.2000 și a Actului adițional nr. 5386/08.11.2007, diferența de 136 mp fiind necesară pentru realizarea împrejmuirii bisericii.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.b), art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă majorarea suprafeței de teren deținută in folosință gratuita de Parohia Ortodoxă Română Sf. Spiridon al Trimitundei, cu 136 mp (de la 160 mp la 296 mp), situat în Oradea, str. Corneliu Coposu - zona Spitalului de copii, in condițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 984/20.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Împrejmuire incintă Biserica Ortodoxă str. C. Coposu -Spitalul de copii, Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Imobiliară Oradea

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Parohia Ortodoxă Sf. Spiridon al Trimitundei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.49.

Ionel Vila