Hotărârea nr. 488/2008

privind aprobarea actului adiþional nr. 3 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/23.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea ºi Keviep Kft

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea actului adițional nr. 3 la Contractul de parteneriat public-privat

nr. 122246/23.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft

Analizând Raportul de Specialitate nr.148124 din data de 15.05.2008 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea actului adițional nr. 3 la Contractul de parteneriat public-privat nr.122246/23.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft,

Având în vedere că prin contractul de parteneriat public - privat cu nr.122.246/23.12.2003, incheiat intre Consiliul Local Oradea si firma Keviep Kft Ungaria, privind proiectarea, constructia, finantarea, operarea si transferul la finele contractului a Depozitului ecologic de deseuri din Municipiul Oradea se prevedea punerea la dispozitie de catre Consiliul Local Oradea a terenului necesar realizării obiectivului,

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.303/2005 prin care s-a aprobat transmiterea cu titlu gratuit in administrarea SC ECO Bihor SRL, compania de proiect inființată de catre Keviep Kft, a suprafetei de 719.880 mp, teren inscris in CF NDF 1316 , cu nr. cadastral 2145, in vederea realizării obiectivului “depozit ecologic de deșeuri”.

Tinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.738/2006 prin care s-a stabilit transmiterea treptată în administrare a suprafețelor necesare, ramânând inițial doar 26.000 mp (CF NDF 1316 , nr. cadastral 2145/2) urmand ca pe masura realizarii investitiei sa fie transmise cu titlu gratuit suprafete in completare.

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.136/2007, datorită demarării etapei II a investiției, s-a aprobat extinderea suprafetei utilizate cu 32.610 mp, cuprins tot in CF NDF 1316 Oradea , nr. cadastral 2145/2),

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.919/2007, datorită extinderii activității depozitului ecologic, terenul dat in administrare la SC ECO Bihor SRL (in suprafata de 58.610mp si constituita cu nr. cadastral 14.511) se majoreaza cu loturile 2 si 3 din nr. cadastral 14.510 , in suprafata de 85.419 mp.

In baza prevederilor dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.a), lit.b), lit.c), lit.d); alin.(3), lit.c), alin.(4), lit.e), alin.5 lit.a), alin.(6) lit.a) pct.11 și ale art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă Actul Adițional nr.3 la Contractul de parteneriat public-privat cu nr.122.246/23.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft Ungaria, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  S.C. ECO Bihor S.R.L., prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008


CONTRASEMNEAZĂ

Nr.488


SECRETAR Ionel Vila

ANEXA la HCL nr. 488/2008

ACT ADIȚIONAL NR. 3

9

la contractul de parteneriat public-privat nr. 122.246/23.12.2003 Încheiat azi, ___________

Având în vedere:

  • A. HCL nr. 303/2005 prin care s-a aprobat transmiterea cu titlu gratuit in administrarea SC ECO BIHOR SRL a terenului in suprafata de 719.880 mp, inscris in CF NDF nr. 1316 Oradea, cu nr. Cadastral 2145;

  • B. HCL nr. 738/2006 prin care s-a aprobat modificarea si completarea HCL 303/2005 astfel:

- transmiterea cu titlu gratuit in administrarea SC ECO BIHOR SRL a unei suprafete de teren de 2,6 ha din cadrul terenului inscris in CF NDF nr.1316 Oradea, nr. Cadastral 2145/2 si

-suprafetele de teren necesare realizarii urmatoarelor etape ale investitiei se vor da in administrare investitorului ,cu aprobarea Consiliului Local , pe masura solicitarii acestuia;

  • C. HCL nr. 136/2007 prin care se aproba transmiterea cu titlu gratuit in administrarea SC ECO BIHOR SRL a suprafetei de 32.610 mp teren , inscris in CF NDF 1316 Oradea ,nr. cadastral 2145/2;

  • D. HCL nr.919/2007 prin care se aproba majorarea suprafetei de transmise in favoarea SC ECO BIHOR SRL de la 58.610 la 144.029 mp , terenul nou constituit fiind identificat cu CF 86630, nr. cadastral 17017

conform art. 298 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, coroborat cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 aprobată prin legea nr. 470/2002 cu modificările și completările ulterioare și detaliată prin Normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2006,

Părțile:

9

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, str. P-ta Unirii, nr.1., reprezentat prin dl. MIHAI DAN GROZA, in calitate de PRIMAR, dl. EDUARD FLOREA, in calitate de Director Executiv Adj Directia Economică, dl. MIHAI GOIDACI, in calitate de Director Executiv Directia Juridică denumit in continuare Autoritate Publica, pe de o parte, si

Firma KEVIEP Kft, inregistrata cu numarul 09-09-002456 , cu sediul 4025 Debrecen, Szechenyi ut. 46. 4001 Pf: 45 , capital social 309.000.000 Ft reprezentata prin domnul MIKLOSSY FERENC, in calitate de Director , pe de alta parte, denumita in continuare Investitorul,

convin de comun acord asupra următoarelor modificări și ale contractului de parteneriat public privat nr. 122246/23.12.2003, astfel:

Articol unic.

Art. 1.2. se modifică după cum urmează:

„ Teren inseamnă suprafata de 144.029 mp, identificat cu CF 86630, nr. cadastral 17017, transmis cu titlu gratuit in administrarea SC ECO BIHOR SRL pentru realizarea obiectivului de investitii din contractul PPP 122.246/2003.

Suprafețele de teren necesare pentru realizarea investiției vor fi date in administrare investitorului prin hotărâre a consiliului local, pe măsura necesității realizării investiției, până la suprafața de 719.880 mp.” Prezentul act adițional a fost incheiat in limba romana, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte.