Hotărârea nr. 480/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire douã case de locuit, strada Capºunilor nr. 1G2 ºi 1G3 - nr. cad. 17362, 17363, 17364 ºi 17365 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire două case de locuit, strada Căpșunilor nr. 1G2 și 1G3 - nr. cad. 17362, 17363, 17364 și 17365 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.149732/21.05.2008, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT și AU, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire două case de locuit, strada Capșunilor nr. 1G2 și 1G3 - nr. cad. 17362, 17363, 17364 și 17365 - Oradea, s-a elaborat la inițiativa beneficiarilor Demian Lucian și Manuela, în baza certificatului de urbanism nr. 4153/30.11.2007 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a două case de locuit în zona strazii Capsunilor și reglementarea acceselor în vederea stabilirii conditiilor de organizare a retelei stradale, rezolvarea circulatiei carosabile și pietonale și circulatia juridica a terenurilor.

Terenul destinat amplasarii obiectivului în suprafata totala de 1126,0mp identificat cu nr. cadastral 17362 inscris în C.F. nr. 89484-Oradea și nr. cad. 17364 înscris în C.F. nr. 89486-Oradea în favoarea Consiliului Local al municipiului Oradea - cu titlu de donatie; și respectiv, cu nr.cad. 17363 înscris în C.F. nr. 89485-Oradea și nr. cad. 17365 înscris în C.F.N. nr. 89487- Oradea se afla în proprietatea beneficiarilor Demian Lucian și Manuela, ca teren intravilan.

Zona luată în studiu se situeaza în intravilanul municipiului Oradea în partea de nord-vest, în Cartierul Episcopia Bihor, într-o zonă construită cu case cu regim mic de inălțime P, P+1, grădini și livezi. Accesul în zonă se face din str. M. Corvin, str. Crangului, str. Capșunilor și prelungirea acesteia, nr.cad. 7000/34 și respectiv 8883/15.

Regulamentul Zonarii Functionale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situeaza amplasamentul în zona de functiuni R1b, zona destinata locuintelor unifamiliale izolate. Din punct de vedere al dotarilor edilitare, zona este deservita de retea electrica, retea de alimentare cu apa și canalizare menajera.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c), și art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire a doua case de locuit, strada Capsunilor nr. 1G2 și 1G3 - nr. cad. 17362, 17363, 17364 și 17365 - Oradea, în vederea asigurarii accesibilitatii la parcela destinata locuirii, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  construire doua case în regim de inaltime S(D)+P+1(M) cu garaje aferente sau loc de parcare;

  • -  limita implantare gard: 5,50m din ax drum public (nr.cad. 8883/15);

  • -  limita de implantare: 10,0m din ax drum public (nr.cad. 8883/15);

  • -  retrageri laterale: minim 1,90m pe fiecare latura;

  • -  retragere spate: minim 9,0m;

  • -  POT propus=35%, CUT propus = 0,80;

  • -  Echiparea tehnico-edilitara: intr-o prima faza alimentarea cu apa se va realiza prin puturi forate, canalizarea prin rezervoare vidanjabile, iar alimentarea cu energie electrica prin intermediul posturilor trafo care urmeaza sa se instaleze în zona.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Instituția Arhitectului Șef,

  • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Demian Lucian și Manuela.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008


CONTRASEMNEAZĂ

Nr.480

SECRETAR

Ionel Vila