Hotărârea nr. 48/2008

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a suprafeþei de 132 mp teren identificat cu nr. topo 1206/1 înscris în CF 6818 Oradea, situat în Oradea, Str. M. Eminescu nr.64, în favoarea d-lui Imre Adalbert

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 132 mp teren identificat cu nr. topo 1206/1 înscris în CF 6818 Oradea, situat în Oradea, Str. M. Eminescu nr.64, în favoarea d-lui Imre Adalbert

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.50762 din data de 18.01.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 132 mp teren identificat cu nr. topo 1206/1 înscris în CF 6818 Oradea, situat în Oradea, Str. M. Eminescu nr.64, în favoarea d-lui Imre Adalbert,

Conform CF nr. 6818 Oradea, suprafața de 132 mp identificată cu nr. topo 1206/1 se află în proprietatea privată a Municipiului Oradea. Terenul menționat este ocupat partial de construcții neinscrise in CF, nu are acces la stradă - fiind amplasat in spatele proprietații deținute de dl. Imre Adalbert, identificată cu nr. topo1207/1 inscris in CF 16868 Oradea.

Având în vedere prevederea Hotărârii Consiliului Local nr.758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/28.06.2007,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.b), art.45 alin.(3) și art.123 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 132 mp teren identificat cu nr. topo 1206/1 înscris în CF 6818 Oradea, situat în Oradea, Str. M. Eminescu nr.64, în favoarea d-lui Imre Adalbert, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.2. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la art.1 va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Serviciul Achiziții Valorificări Active

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.48.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”