Hotărârea nr. 478/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire supermarket - Faza I - zona str. St. O. Iosif, Etapa II- Reglementare parcela

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire showroom si service auto ASUS, str. Calea Clujului front II nr. cad. 16648 si nr. topo 7772 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.149225/20.05.2008, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT si AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire showroom si service auto ASUS, str. Calea Clujului front II nr. cad. 16648 si nr. topo 7772 - Oradea, s-a elaborat la solicitarea societatii S.C. Asus S.R.L. reprezentata prin dl. Romocea Dan in scopul determinarii conditiilor de amplasare a unui salon auto, show-room, si service auto, pe terenul situat pe str. Calea Clujului, in frontul II, nr. cad. 16648, intravilan, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, a parcarilor, stabilirea regimului de aliniere si de inaltime, circulatia juridica a terenurilor si echiparea cu utilitati edilitare.

Terenul luat in considerare pentru amplasarea cladirii salon auto si service, este situat in partea de sud-est a municipiului Oradea, la frontul strazii Calea Clujului.

Regulamentul Zonarii Functionale a municipiului Oradea, aprobat prin HC.L. nr.49/2000, situeaza amplasamentul in zona de folosinta comerciala si servicii, de tip C4, cu magazine generale, cladiri cu functiuni mixte. Amplasamentul studiat se afla in partea stanga a drumului DN1 (E60) Oradea - Cluj, iesire spre Cluj, in frontul II, se invecineaza, la limita estica, cu incinta S.C. BDM S.R.L., cu proprietăți ale persoanelor fizice si juridice si cu căi de comunicații.

Terenul in suprafata de 14.245,0mp, identificat cu nr. cadastral 16648 inscris in CF nr.88915 -Oradea, se afla in proprietatea beneficiarilor Barac Marius si Ramona, cu ipoteca de rang I in favoarea lui Sandor Gheorghe si Eva, cu acord de construire, legalizat notarial nr. 228/07.03.2008, in favoarea lui SC ASUS SRL.

In vecinatatea amplasamentului exista retea de alimentare cu energie electrica si alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala nu exista. Amplasamentul este accesibil din strada Calea Clujului, pe nr. topo 7772.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c), si art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire showroom si service auto ASUS, str. Calea Clujului front II nr. cad. 16648 si nr. topo 7772 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Construire salonul auto ( show-room) si service auto in regim maxim de inaltime P+2;

  • -  gabaritele cladirii vor fi corelate cu retragerea obligatorie fata de DN1, 50,0m din axul strazii Calea Clujului ( pe partea stanga iesire spre Cluj) impusa din considerente functionale, estetice si ecologice. Constructia se va amplasa in frontul II al strazii Calea Clujului;

  • -  service-auto(atelier) se va amplasa la parterul constructiei, inspre limita posterioara a parcelei;

  • -  zona de circulație auto si pietonala, platforma de parcare au fost amplasate funcțional pentru a deservi cladirile: platforma de parcare a autovehiculelor pozitionata perimetral cladirii si pe o portiune din parterul retras al cladirii;

  • -  accesul in incinta se propune din Calea Clujului, pe drumul identificat cu nr. topo 7772, in conditiile impuse de avizul nr. 267715/19.05.2008 al Inspectoratului Judetean de Politie - Serviciul Politiei Rutiere;

  • -  P.O.T. propus = 45,0%, C.U.T. propus = 0,95;

Echiparea tehnico-edilitara: pentru alimentarea cu apa se propune racordarea la reteaua existenta, pentru canalizarea apelor uzate se va executa un sistem de canalizare prin rezervor vidanjabil iar pentru alimentarea cu energie electrica se propune bransarea la reteaua existenta in zona.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Instituția Arhitectului Șef,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, S.C. Asus S.R.L. reprezentata prin dl. Romocea

Dan.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr.479


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”