Hotărârea nr. 475/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare locuinte colective - str. Apateului nr.4, nr. cad. 16937 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare locuințe colective - str. Apateului nr.4, nr. cad. 16937 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate în registrat cu nr.148523/16.05.2008, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT și AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare locuinte colective - str. Apateului nr.4, nr. cad. 16937 - Oradea, la initiativa beneficiarului Vaschi Daniela, având ca scop integrarea unei cladiri de locuinte colective medii de tip R6 într-o zonă preponderent rezidențială cu locuințe individuale mici și medii R3a și partial zona comerciala adiacentă străzii Nufarului și realizarea unui sistem de circulație cu o fluență auto adecvată, stabililind condițiile de amplasare, organizarea arhitectural urbanistică a zonei, categorii de intervenții și reglementarea urbanistică a zonei.

Terenul luat în studiu în suprafață de 941mp situat în vecinatatea intersecției străzilor Apateului și Nojoridului, este delimitat de str. Nojoridului, blocurile de locuinte P+4 situate pe str. Apateului și aleea carosabilă de acces în incinta blocurilor.

Din punct de vedere juridic terenul identificat cu nr. cad. 16937 inscris în CF nr. 88880 - Oradea, se află în proprietatea beneficiarei Vaschi Daniela. Pe teren se afla o cladire de locuit care urmeaza sa fie demolata.

Circulatia carosabila în zona se face pe str. Nojoridului și str. Apateului. Situata intr-o zona periferica terenul este usor accesibil ca sistem de circulatie, beneficiaza de legaturi bune în și din afara orasului.

Echiparea edilitara a terenului: în zona se gasec rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială, rețele electrice, rețele termice.

Principalele disfunctionalități ale zonei: rețeaua stradală existentă este necorespunzatoare comparativ cu nivelul de trafic generat de noul cartier.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

În temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul,

În baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c) și art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Amplasare locuinte colective - str. Apateului nr.4, nr. cad. 16937 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica și reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, parte integrantă di prezenta hotărâre:

 • - Principala functiune propusa în zona este cea de locuire.

 • - Zona studiată va cuprinde:

 • - Zona locuințe colective, regim de inaltime P+2, P+3;

 • - Zona destinată circulatiei pietonale și carosabile, parcari;

 • - Subzone destinate construcțiilor aferente echipării tehnico-edilitare

 • - Zona de drumuri: Pornind de la principala disfunctionalitate a zonei, rețeaua stradală existentă necorespunzatoare nivelului de trafic, proiectantul a luat în studiu necesitatea lărgirii aleii carosabile de acces spre blocurile de locuințe, în dreptul parcelei beneficiarului, la un profil transversal de 10m, care va asigura accesibilitatea în incinta viitoarei clădiri de locuinte;

 • - în conformitate cu extrasul C.F. nr. 88881 - Oradea aferent nr. cadastral 16938 (proprietar municipiul Oradea), aleea carosabilă existentă a fost lărgită la un profil transversal de 10m în dreptul parcelei beneficiarei în vederea asigurarii accesibilității în conformitate cu reglementarile PUG municipiul Oradea pentru doua fluxuri de circulatie.

 • - amplasare bloc de locuințe în regim maxim de inălțime S+P+3E și a unei zone aferente funcțiunii constând din zona verde, loc de joacă pentru copii, parcare în incinta, cu acces auto din aleea carosabilă largită la profil de 10,0m și acces pietonal din str. Nojoridului, conform prevederilor din plansa 3 U- Reglementari:

 • - constructia va fi retrasa la 12,90m fata de blocul existent pe str. Nojoridului (amnplasat la limita estica), respectiv la 12,75m fata de blocul existent la limita sudica, conform prevederilor din plansa 3/U - Reglementari;

 • - drumuri: circulatia principală se va desfasura pe str. Nojoridului și Apateului;

 • - se preconizeaza amenajarea a aproximativ 13 apartamente de locuit ;

 • - se vor amenaja minim 1 loc de parcare/unitatea de locuit ;

 • - POT propus = 27,22% , CUT propus = 1,34;

 • - Dotarea cu utilitati a viitoarei construcții se va face prin racordarea la rețelele orășenești existente în zonă.

Art.2. Cu ducerea la în deplinire a prezentei hotărâri se în credințează Instituția Arhitectului Șef. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Instituția Arhitectului Șef,

 • -  Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, d-na Vaschi Daniela, prin grija Institutiei Arhitectului Șef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr. 475


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila