Hotărârea nr. 474/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare hotel S+P+8 Etapa a II-a - Reglementare parcela - str. Calea Aradului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare hotel S+P+8 Etapa a II-a - Reglementare parcela - str. Calea Aradului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.148264/15.05.2008, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT si AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare hotel S+P+8 Etapa a II-a -Reglementare parcela - str.Calea Aradului, s-a elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 3818/12.11.2007, la inițiativa beneficiarului S.C. Aba Turism S.R.L. reprezentată prin Sas Sorin, având ca obiect stabilirea condițiilor de implementare urbană și principalele atribute de arhitectură pentru o zonă importantă a municipiului, privind amplasarea unui complex de cazare hotelieră în regim de înălțime S+P+8, pe terenul delimitat de străzile Calea Aradului, Al. D. Xenopol și Porumbelului și realizarea unui sistem de circulație cu o fluență auto adecvată, stabililind condițiile de amplasare, organizarea arhitectural urbanistică a zonei, categorii de intervenții și reglementarea circulației în zonă,

Terenul luat în studiu se situează în zona centrală a municipiului, în vecinătatea intersecției străzilor Calea Aradului și B-dul Decebal, într - o zonă cu construcții de locuințe colective în blocuri la nord, Biserica Baptista Emanuel și stația de distribuție carburanți la nord-est, centrala Alcatel la vest și str. Calea Aradului la sud.

Terenul luat în studiu în suprafață totală de S = 3790mp s-a identificat cu:

 • -  nr. cad. 17750 înscris în CF NDF nr. 89645 în favoarea S.C. Aba Turism S.R.L.

 • -  nr. cad. 17860 înscris în CF NDF nr. 89786 în favoarea S.C. Aba Turism S.R.L.

 • -  nr. cad. 17748 înscris în CF NDF nr. 89622 în favoarea S.C. Aba Turism S.R.L.

Circulatia principala în zonă se desfașoară pe strada Calea Aradului. Zona este deservită de rețele

edilitare: apă, canalizare menajeră și pluvială, rețele de termoficare, rețele electrice. Conform Planului Urbanistic General al municipiului Oradea, terenul studiat se află în zonă pentru instituții și servicii.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c), si art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare hotel S+P+8 - Etapa a II-a -Reglementare parcela - str. Calea Aradului, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune:

 • -  amplasarea în limitele de construibilitate prezentate in planșa 05A- Reglementari a unei constructii noi cu destinatia hotel cu un regim maxim de înălțime D+P+8, reglementarea retragerii constructiei la 20,0m de la limita trotuarului strazii Calea Aradului in vederea largirii prospectului strazii la 4 fire de circulatie, amenajarea unei parcari aferente functiunii ;

 • -  Accesul autocarelor si clientilor in incinta complexului hotelier se va face din strada Calea Aradului in partea estica a terenului iar iesirea in partea vestica;

 • -  Pentru funcționarea hotelului se propune amenajarea unui parcaj cu 90 de locuri pentru clienti si angajati pe jumatatea estica a terenului ;

 • -  Modul de utilizare a terenului: POT maxim propus = 30% si CUT maxim propus = 2,50 ; Reglementarea retelelor stradale adiacente terenului :

 • -  str. Calea Aradului la 4 fire de circulatie

 • -  str. Porumbelului la 2 fire de circulatie

a facut obiectul Etapei I aprobata prin HCL nr. 133/29.02.2008.

Spatii verzi: se propune o suprafata de S= 422,50mp plantata cu arbori, arbusti si plante ornamentale, suprafete acoperite cu gazon si gradini de flori;

Echiparea edilitara: se propune integrarea retelelor noi in sistemul existent.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Instituția Arhitectului Șef,

 • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, S.C. Aba Turism S.R.L. reprezentată prin Sas Sorin.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr.474


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: 17 de voturi „pentru”, 4 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”