Hotărârea nr. 470/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren ºi amplasare case - Etapa I – Reglementare acces din str. Macului – str. Aurel Covaci în vederea asigurarii accesibilitãþii la parcelele destinate locuirii, nr. cad. 11256, 11257, 11258,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren și amplasare case - Etapa I -Reglementare acces din str. Macului - str. Aurel Covaci în vederea asigurarii accesibilității la parcelele destinate locuirii, nr. cad. 11256, 11257, 11258, 11259, 11264, 11265, 11270, 17021-:-17032- Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 148132/15.05.2008, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT și AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren și amplasare case - Etapa I - Reglementare acces din str. Macului - str. Aurel Covaci în vederea asigurarii accesibilității la parcelele destinate locuirii, nr. cad. 11256, 11257, 11258, 11259, 11264, 11265, 11270, 17021-:-17032- Oradea, elaborat la initiativa beneficiarilor Stiube Teodor și Maria, SC Sticom Trading SRl-Oradea, Orsan Gavril și sotia Stela, Chiru Adrian și Ana Maria, Fazekas Sandor și sotia Iolan, în vederea reglementarii accesului la terenul beneficiarilor, stabilirii conditiilor de organizare a retelei stradale, rezolvarea circulatiei carosabile și pietonale și circulatia juridica a terenurilor.

Terenul în suprafata totala de S= 10.674,0mp s-a identificat cu nr. cad. 11256 înscris în CF NDF nr. 9277 - Oradea în favoarea lui Stiube Teodor și Maria, nr. cad. 11257 inscris în CF NDF nr. 9278 -Oradea în favoarea lui SC Sticom Trading SRL-Oradea, nr. cad. 11258 inscris în CF NDF nr. 9279 -Oradea în favoarea lui Orsan Gavril și sotia Stela, nr. cad. 11259 înscris în CF NDF nr. 9280 - Oradea în favoarea lui Stiube Teodor și Maria, nr. cad. 11264 înscris în CF NDF nr. 9285 - Oradea în favoarea lui Chiru Adrian și Ana Maria, nr. cad. 11265 înscris în CF NDF nr. 9286 - Oradea în favoarea lui Fazekas Sandor și sotia Iolan, nr. cad. 11270 înscris în CF NDF nr. 9291 - Oradea în favoarea lui Chiru Ana Maria, nr. cad. 17021 înscris în CF nr. 89290 - Oradea în favoarea lui Stiube Teodor și Maria, nr. cad. 17021 înscris în CF nr. 89290 - Oradea în favoarea lui Stiube Teodor și Maria, nr. cad. 17022 înscris în CF nr. 89291 - Oradea în favoarea lui Stiube Teodor și Maria, nr. cad. 17023 înscris în CF nr. 89292 - Oradea în favoarea lui Stiube Teodor și Maria, nr. cad. 17024 înscris în CF nr. 89293 -Oradea în favoarea lui Stiube Teodor și Maria, nr. cad. 17025 înscris în CF nr. 89294 - Oradea în favoarea lui Stiube Teodor și Maria, nr. cad. 17026 înscris în CF nr. 89295 - Oradea în favoarea lui Stiube Teodor și Maria, nr. cad. 17027 înscris în CF nr. 89296 - Oradea în favoarea lui Stiube Teodor și Maria, nr. cad. 17028 înscris în CF nr. 89297 - Oradea în favoarea lui Stiube Teodor și Maria, nr. cad. 17029 înscris în CF nr. 89298 - Oradea în favoarea lui Stiube Teodor și Maria, nr. cad. 17030 înscris în CF nr. 89299 - Oradea în favoarea lui Stiube Teodor și Maria, nr. cad. 17031 înscris în CF nr. 89300 - Oradea în favoarea lui Stiube Teodor și Maria, nr. cad. 17032 înscris în CF nr. 89301 - Oradea în favoarea lui Stiube Teodor și Maria, ca teren intravilan.

Terenul care face obiectul reglementarii accesului este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord a localitatii, intre strazile Macului și Aurel Covaci.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c) și art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren și amplasare case - Etapa I -Reglementare acces din str. Macului - str. Aurel Covaci în vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii, nr. cad. 11256, 11257, 11258, 11259, 11264, 11265, 11270, 17021-:-17032- Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, parte integranta din prezenta hotărâre :

 • -  Lărgirea strazilor Macului și respectiv Aurel Covaci la profiluri transversale de 12,0m ( 6,0m din ax pe partea beneficiarilor ) - carosabil 2 sensuri, rigole și trotuar, și creerea unei strazi laterale, cu un profil transversal de 6,0m ( prevazut cu alveole de depasire și intoarcere), cu destinatia de alee carosabila privata;

 • -  Aleea carosabila privata nou propusa, pe latimea de 6,0m se va constitui din:

 • -  terenul cu nr. cad. 17031 inscis în CF nr. 89300 - Oradea în favoarea lui Stiube Teodor și Maria, ca teren intravilan;

 • -  Terenul cu nr. cad. 17031 destinat constituirii strazii va avea destinatia de alee carosabila privata care va deservi parcelele cu nr.cad. 11256, 11257, 11258, 11259, 11264, 11265, 11270, 17021-:-17032conform propunerilor din PUD, plansa 03.U-Circulatia terenurilor;

 • -  Strada Aurel Covaci, pe latimea de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului) se va constitui din:

 • -  terenul cu nr. cad. 17032 inscis în CF nr. 89301 - Oradea în favoarea lui Stiube Teodor și Maria, ca teren intravilan;

 • -  cota parte de teren din terenul cu nr. cad. 11257 inscis în CF NDF nr. 9278 - Oradea în favoarea lui SC Sticom Trading SRL-Oradea, ca teren intravilan;

 • -  Strada Macului, pe latimea de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului) se va constitui din:

 • -  terenul cu nr. cad. 17030 inscis în CF nr. 89299 - Oradea în favoarea lui Stiube Teodor și Maria, ca teren intravilan;

 • -   Terenul cu nr. cad. 17030, 17032 și cota parte de teren din terenul cu nr. cad. 11257 destinate constituirii strazii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, plansa 03.U-Circulatia terenurilor și ofertelor de donatie autentificate notarial;

 • -  In urma acceptării donației prin Hotararea Consiliului Local nr. 357/31.05.2007 și trecerii terenului în

proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciara terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

 • -  Terenul identificat cu nr. cad. 17030, 17032 și cota parte de teren din terenul cu nr. cad. 11257 se vor inscrie în evidențele publicității imobiliare în proprietatea publica a municipiului Oradea având destinația de drum public.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Instituția Arhitectului Șef,

 • -  Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, prin grija Institutiei Arhitectului Sef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr. 470


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”