Hotărârea nr. 469/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa D+P+1 - etapa II – str. Nicolae Beldiceanu nr. 88, nr.cad. 16173 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa D+P+1 - etapa II - str. Nicolae Beldiceanu nr. 88, nr.cad. 16173 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate în registrat cu nr. 148131/15.05.2008, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT și AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa D+P+1 - etapa II - str. Nicolae Beldiceanu nr. 88, nr.cad. 16173 - Oradea, la initiativa beneficiarilor Juhasz Laszlo cu sotia Ana în baza certificatului de urbanism nr. 2689/24.07.2007, în vederea stabilirii conditiilor de amplasare a unei case în intravilanului municipiului Oradea, în zona strazii N. Beldiceanu și reglementarea acceselor în vederea construirii pe teren, stabilirea conditiilor de organizare a retelei stradale, rezolvarea circulatiei carosabile și pietonale și circulatia juridica a terenurilor.

Terenul luat în studiu are o suprafata totala de 1738,0mp și este cuprins în intravilan, în partea de nord a teritoriului administrativ al municipiului Oradea. Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile. Potentialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existenta în zona a cailor de comunicare .

Terenul din zona studiata s-a identificat prin nr. cad. 16173 înscris în CF NDF nr. 87135 - Oradea în favoarea lui Juhasz Laszlo cu sotia Ana.

Legatura zonei cu municipiul se realizeaza pe str. N. Beldiceanu.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c) și art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa D+P+1 - etapa II - str. Nicolae Beldiceanu nr. 88, nr.cad. 16173 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica și reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  construire casa în regim de inaltime D+P+1;

  • -  limita de implantare : minim 6,0m de la limita gard;

  • -  retrageri laterale : fata de mejdia stanga 2,00m;

  • -  retragere spate : minim 9,00m;

  • -  POTmax = 35,0% , CUTmax =0,50;

  • -  circulatia auto și pietonala: accesul auto și pietonal pe terenul studiat se va face din strada N. Beldiceanu, reglementata la profil de 12,0m (6,0m din axul strazii pe partea beneficiarilor) conform extrasului C.F. nr. 87136-Oradea aferent nr. cad. 16174;

  • -  echiparea tehnico-edilitara: pentru alimentarea cu apa se propune bransarea la reteaua existenta în zona, pentru canalizarea apelor uzate se propune bransarea la reteaua existenta în zona iar pentru alimentarea cu energie electrica se propune bransarea la reteaua existenta în zona.

Art.2. Cu ducerea la în deplinire a prezentei hotărâri se în credințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Instituția Arhitectului Șef,

  • -  Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, dl. Juhasz Laszlo cu sotia Ana, prin grija Institutiei Arhitectului Șef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin Oradea, 22 mai 2008

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr. 469

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

Ionel Vila