Hotărârea nr. 467/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere atelier mecanic auto nr. cad. 3144/102/B - str. O. Densusianu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere atelier mecanic auto nr. cad. 3144/102/B - str. O. Densusianu

Analizând Raportul de specialitate în registrat cu nr. 148050/15.05.2008, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT și AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere atelier mecanic auto nr. cad. 3144/102/B - str. O. Densusianu, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1473/31.03.2008 la solicitarea societatii SC Aconalex S.R.L. în vederea stabilirii conditiilor de extindere a atelierului mecanic auto existent pe amplasamentul situat pe str. O. Densusenu, nr. cad. 3144/102/B, rezolvarea circulatiei carosabile și echiparea cu utilitati edilitare.

Terenul luat în considerare pentru extinderea atelierului mecanic auto, este situat în Cartierul Iosia , pe strada O. Densusianu și linia de cale ferata Oradea-Arad.

Regulamentul de zonare a municipiului Oradea, situează amplasamentul în zona de servicii grele, în dicativul C8, zona pentru servicii la o scara mai mare, cu funcțiuni comerciale cu consum de teren care fac trecerea catre zonele de productie.

In zona studiată există:

 • -   locuințe cu regim mic de înaltime, blocuri P+4;

 • -  terenul concesionat de SC Aconalex SRL pentru o hala cu destinatia atelier întretinere masini și o parcare auto amenajata, pe latura estica a terenului;

 • -  terenuri concesionate de catre societatile SC Metalurgica SA și SC Wardein S.R.L. pentru functiuni de depozite, în imediata vecinatate .

Terenul identificat cu nr. topo. 3144/102/B este înscris în CF nr. 10967- Sântandrei în favoarea municipiului Oradea, constructiile în proprietatea beneficiarului SC Aconalex S.R.L având contract de concesiune asupra terenului nr. 638/2000.

Zona studiata are acces la strada O. Densusianu.

Reteaua edilitara existenta în zona : retea electrica, retea de alimentare cu apa și canalizare, permite racordari pentru functiunea propusa.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c) și art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere atelier mecanic auto, nr. cad. 3144/102/B - str. O. Densusianu, conform documentației tehnice anexate, care face parte din prezenta hotărâre:

 • -   extinderea clădirii atelier mecanic auto existente și a funcțiunii atelier, cu două corpuri de clădire având același regim de înălțime parter, amenajarea aleilor carosabile, parcărilor în incinta și realizarea imprejmuirii terenului spre str. O. Densuseanu.

Conform propunerilor din planșa Reglementări și retele tehnico- edilitare:

 • - corpurile noi de cladire se vor amplasa în prelungirea clădirii existente pe laturile scurte și se vor alinia constructiv la cladirea atelierului; corpurile noi vor adăposti funcțiuni specifice;

 • -   platforma carosabila și locurile de parcare au fost dimensionate corespunzator capacitatii functionale a noii constructii; -pe zonele laterale terenului s-au prevazut spații verzi de protecție;

 • -   s-a pastrat calea de acces în incinta existentă iar împrejmuirea se va retrage la limita gardurilor unităților alăturate;

 • -  POT maxim inclusiv platformele carosabile = 70% și CUT maxim = 1,5;

 • -   Echiparea edilitara se va realiza prin racorduri și bransamente la retelele orășenesti din zonă.

Art.2. Cu ducerea la în deplinire a prezentei hotărâri se în credințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Arhitectului Șef,

 • -   Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, SC Aconalex S.R.L., prin grija Institutiei Arhitectului Sef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin Oradea, 22 mai 2008

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Nr. 467

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

Ionel Vila