Hotărârea nr. 463/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa S+P+1 - etapa I - Reglementare acces din strada Nicolae Beldiceanu nr. 77, nr.cad. 4312 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa S+P+1 - etapa I - Reglementare acces din strada Nicolae Beldiceanu nr. 77, nr.cad. 4312 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate în registrat cu nr. 147878/14.05.2008, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT și AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa S+P+1 - etapa I - Reglementare acces din strada Nicolae Beldiceanu nr. 77, nr.cad. 4312 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Hamza Gabor cu sotia Eva, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case în intravilanului municipiului Oradea, în zona străzii N. Beldiceanu și reglementarea acceselor în vederea construirii pe teren, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulatia juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu are o suprafață totală de 1000,0mp și este cuprins în intravilan, în partea de nord a teritoriului administrativ al municipiului Oradea. Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile. Potentialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existenta în zona a cailor de comunicare .

Terenul din zona studiată s-a identificat prin nr. cad. 4312 înscris în CF NDF nr. 2698 - Oradea în favoarea lui Hamza Gabor cu sotia Eva.

Legatura zonei cu municipiul se realizează pe str. N. Beldiceanu.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c) și art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa S+P+1 - etapa I - Reglementare acces din strada Nicolae Beldiceanu nr.77, nr.cad. 4312 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica și reglementările specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -   Se propune lărgirea și modernizarea străzii Nicolae Beldiceanu, la strada de categoria III cu profil transversal de 12,00m ( carosabil 2 sensuri, rigole și trotuare), conform plansei U3 - Circulația terenurilor, în conformitate cu Legea nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

  • -   Strada N. Beldiceanu, largită la profil de 12,0m ( 6,0m din ax pe partea beneficiarilor), se va constitui din:

  • -  strada N. Beldiceanu existenta,

  • -   cota parte de teren din terenul identificat cu nr. cadastral 4312, ce se afla în proprietatea beneficiarilor;

  • -   Cota parte de teren din terenul identificat cu nr. cadastral 4312, destinat largirii strazii existente, se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, planșa U3-Circulatia terenurilor și ofertei de donatie;

  • -   In urma acceptarii donatiilor și trecerii terenurilor în proprietatea publica a municipiului Oradea, se va inregistra la Cartea Funciara terenul avind destinatia de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducerea la în deplinire a prezentei hotărâri se în credințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Arhitectului Șef,

  • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Hamza Gabor cu sotia Eva, prin grija Institutiei Arhitectului Șef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008


CONTRASEMNEAZĂ

Nr.463


SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

Ionel Vila