Hotărârea nr. 461/2008

privind aprobarea Planului Urbanitic de Detaliu - Construire casa familiala S+P - Etapa II-str. Sofiei nr.58, nr.cad. 15807 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanitic de Detaliu - Construire casa familiala S+P

- Etapa II-str. Sofiei nr.58, nr.cad. 15807 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.147733/13.05.2008, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT si AU, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala S+P - Etapa II-str. Sofiei nr.58, nr.cad. 15807 - Oradea, s-a elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 498/2007, la initiativa beneficiarilor Onica Ioan si sotia Monica în vederea stabilirii conditiilor de amplasare a unei case familiale in intravilanului municipiului Oradea, in zona strazii Sofiei si reglementarea acceselor in vederea construirii pe teren, stabilirea conditiilor de organizare a retelei stradale, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale si circulatia juridica a terenurilor.

Terenul in suprafata totala de S = 2398,0mp s-a identificat cu nr. cad. 15807 inscis in CF nr. 87170 -Oradea in favoarea lui Onica Ioan si sotia Monica-Veturia.

Terenul studiat este situat in intavilanul localitatii, in zona de dealuri a municipiului Oradea, in apropierea intersectiei strazilor Adevarului, Plaiului si Sofiei, intr-o zona in curs de dezvoltare urbanistica a functiunii de locuire.

Terenul, proprietatea beneficiarilor, se invecineaza cu terenuri proprietate particulara, in vecinatatea zonei existe case izolate in general in regim mic de inaltime si cu o densitate scazuta.

Regulamentul Zonarii Functionale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. nr.49/2000, situeaza amplasamentul in zona de functiuni R1a, zona destinata locuintelor unifamiliale izolate cu densitate scazuta si un front la strada de 25,0m.

Circulatia in zona se desfasoara pe strazile Gheorghe Doja, Adevarului, Plaiului si Sofiei. Din punct de vedere al echiparii edilitare, zona este deservita de retea de alimentare cu apa si canalizare, exista retea de energie electrica la care va fi necesara bransarea.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c), si art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala S+P - Etapa II-str. Sofiei nr.58, nr.cad. 15807 - Oradea, in vederea asigurării accesibilitatii la parcela destinata locuirii, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  construire casa familiala in regim de înălțime S+P;

 • -  regimul de aliniere fata de strada:

 • -  retragerea minima a clădirii de locuit fata de aliniamentul străzii Sofiei s-a propus la 20,0m;

 • -  retrageri laterale: minim 1,90m de la mejdia stânga si minim 14,93m de la mejdia dreapta;

 • -  accesul carosabil, pietonal va fi asigurat din strada Sofiei;

 • -  POTmax =35,0% si CUT max = 0,50;

 • -  asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la rețeaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata in rigole.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Instituția Arhitectului Șef,

 • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Matei Mircea Leontin

  Oradea, 22 mai 2008

  Nr.461

  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR

  Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate

  de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi

  Ionel Vila