Hotărârea nr. 460/2008

Privind respingerea propunerii de aprobare a Planului Urbanistic Zonal – Ansamblu rezidenþial si centru de cartier – Etapa I Reglementare accese - zona str. Ciheiului, fostul composesorat de pãdure si pãºune Nufãrul - Seleus

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind respingerea propunerii de aprobare a Planului Urbanistic Zonal - Ansamblu rezidențial si centru de cartier -Etapa I Reglementare accese - zona str. Ciheiului, fostul composesorat de pădure si pășune Nufărul - Seleus

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.147714/13.05.2008, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT si AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal

  • - Ansamblu rezidențial si centru de cartier - Etapa I Reglementare accese - zona str. Ciheiului, fostul composesorat de pădure si pasune Nufarul- Seleus, s-a elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 1624/2008 si a consultarilor prealabile (aviz CMUAT nr. 1531/2007), la inițiativa beneficiarului S.C. La strada S.R.L., având ca scop integrarea ansamblului de locuințe izolate unifamiliale si colective medii si inalte si o zona comerciala si servicii si realizarea unui sistem de circulație cu o fluenta auto adecvata, stabililind conditiile de amplasare, organizarea arhitectural urbanistica a zonei, categorii de intervenții si reglementarea urbanistica a zonei.

Zona studiata, in suprafata de circa 51,92ha, se afla in intravilanul municipiului Oradea in zona de Sud a acestuia pe fostul composesorat de pasune Seleus- Nufarul) si este delimitata de :

  • -  la sud de un drum de exploatare si limita administrativa cu comuna Sanmartin;

  • -   la vest de terenuri private situate la str. Ciheiului

  • -   la est de terenuri private si la distanta de cca.600m artera majora str. Nufarului- DN 76 )Oradea- Deva;

  • -   la nord de terenuri private libere de constructii, linia de inalta tensuiune 400kV, centura ocolitoare a orasului

Terenul luat in studiu in suprafata totala de S=.519245mp s-a identificat cu nr. cad. 7985 inscris in CF NDF nr. 6534 in favoarea S.C. La strada S.R.L.

Situata intr-o zona periferica terenul este usor accesibil ca sistem de circulatie, beneficiaza de legaturi bune in si din afara orasului. Perimtral se dezvolta zone de locuinte individuale si colective ( comuna Sanmartin) cu regim de inaltime mediu. Parcela este strabatuta in diagonala de linia aeriana 110kV.

Zona studiata beneficiaza de urmatoarele artere de circulatie :

  • -  artera DN 76 (continuarea strazii Nufarului) - drumul realizat pentru accesul spre blocurile ANL- Sanmartin

  • -   str. Ciheiului

  • -  drumuri rezervate prin documentatii de urbanism PUD-uri aprobate, deschidere din cartierul veteranilor ;

Prin PUD-urile aprobate in vecinatate s-a impus rezolvarea unor intersectii semaforizate, drumuri principale si drumuri secundare de acces in scopul rezolvarii corecte a acceselor pe toate parcelele invecinate. Probleme de fluenta a circulatiei auto sunt caracteristice acestei zone in continua transformare functionala.

Echiparea edilitara a terenului: in zona nu exista retele publice de alimentare cu apa, canalizare menajera, retele de alimentare cu energie electrica. Zona nu dispune de retele termice sau de distribuire a gazului natural.

Principalele disfunctionalitati ale zonei, reteaua stradala existenta este necorespunzatoare comparativ cu nivelul de trafic generat de noul cartier.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c), si art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se respinge Planul Urbanistic Zonal - Ansamblu rezidential si centru de cartier - Etapa I Reglementare accese

  • - zona str. Ciheiului (fostul composesorat de padure si pasune Nufarul - Seleus), cu propunerile de organizare urbanistica si reglementarile specifice.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Arhitectului Șef,

-S.C. La strada S.R.L., prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr.460


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu: 0 voturi „pentru”, 10 voturi „abțineri”, 11 voturi ”împotrivă”

Ionel Vila