Hotărârea nr. 458/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa D+P+E Etapa I – Reglementare acces str. Facliei nr.36, nr. cad. 16187- Oradea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa D+P+E Etapa I – Reglementare acces str. Fa

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa D+P+E Etapa I - Reglementare acces str. Facliei nr.36, nr. cad. 16187- Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.147729/13.05.2008, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT si AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa D+P+E Etapa I - Reglementare acces str. Facliei nr.36, nr. cad. 16187- Oradea, s-a elaborat in baza certificatului de urbanism nr.997/20.02.2008 la solicitarea beneficiarilor Joldos Adina si Drimbe Rodica si Ioan, in vederea stabilirii conditiilor de amplasare a unei case bifamiliale pe parcela cu nr. cadastral 16187 situata pe str. Facliei nr. 36 si reglementarea accesului la parcela, stabilirea conditiilor de organizare a retelei stradale si circulatia juridica a terenurilor,

Teritoriul luat în considerare, este situat în intravilanul localitatii, in partea de nord- est, in zona colinara situata adiacent str. Facliei, avind asigurata calea de acces din aceasta si in vecinatatea raului Crisul Repede.In prezent constructiile existente in zona sunt izolate locuinte in general cu regim mic de inaltime la frontul strazii Facliei.

Terenul luat in studiu, parcela cu nr. cad. 16187 inscris in C.F.NDF nr.87142 - Oradea in suprafata de 775 mp se afla in proprietatea beneficiarilor Joldos Adina -1/2 parte, respectiv Drimbe Rodica si Drimbe Ioan -1/2parte. In prezent terenul este liber de constructii.

Regulamentul Zonarii Functionale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situeaza amplasamentul in zona rezidentiala R1a cu locuinte izolate unifamiliale cu regim mic de inaltime, densitate redusa si cu terenuri libere adiacente acestora .

Din punct de vedere al echiparii edilitare, zona este deservita de reatea electrica si retea de alimentare cu apa si canalizare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c), si art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa bifamiliala D+P+E, Etapa I - Reglementare acces str. Facliei nr.36, nr. cad. 16187- Oradea, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -   Largirea strazii Facliei si transformarea in strada de categoria III, in conformitate cu reglementarile PUG municipiul Oradea si respectarea Legii nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, in vederea reglementarii accesul la loturile de casa;

  • -   Profilul transversal al strazii Facliei va fi de 12,0m: carosabil 7,0m, rigole si trotuare pe ambele parti conform plansei U/4-Circulatia terenurilor si U/5- Profil drum;

  • -   Strada Facliei propusa pentru largire pe latimea de 12,0m, in speta constituirea jumatatii din dreptul parcelei beneficiarului, cu o latime de 6,0m urmind ca latura opusa sa faca obiectul altor PUD-uri, se va constitui din:

  • -   actuala strada Facliei;

  • -  cota parte din terenul nr. cad. 16187 inscris in CF nr. 87142- Oradea in favoarea beneficiarilor Joldos Adina, respectiv Drimbe Rodica si Drimbe Ioan, conform plansei U/4- Circulatia terenurilor;

  • -  Terenul destinat extinderii strazii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD plansa U/4- Circulatia terenurilor; In urma acceptarii donatiei si trecerii terenului in proprietatea publica a municipiului Oradea, se va inregistra la Cartea Funciara terenul având destinatia de drum public in proprietatea municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Arhitectului Șef,

  • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu -Joldos Adina si Drimbe Rodica si Drimbe Ioan.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr.458


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila