Hotărârea nr. 454/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Perimetru de exploatare a pietriºului ºi nisipului - balastierã - staþie de sortare ºi staþie de betoane, Episcopia Bihor – str. Santaului Mic km 2,5 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Perimetru de exploatare a pietrișului și nisipului

- balastieră - stație de sortare și stație de betoane, Episcopia Bihor - str. Santaului Mic km2,5 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.147732/13.05.2008, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT si AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Perimetru de exploatare a pietrișului și nisipului - balastieră - stație de sortare și stație de betoane, Episcopia Bihor - str. Santaului Mic km2,5 - Oradea, s-a elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 2800/02.08.2007 la solicitarea SC Timcave Construct SA reprezentata prin Petrus Dumitru, are ca obiect determinarea condițiilor de amplasare a unui perimetru de exploatare pietriș si nisip, a unei stații de sortare si a unei stații de betoane in extravilanul localitatii, pe drumul Santaului, stabilind categorii de intervenții si rezolvarea circulației in zona studiata.

Terenul luat in studiu este situat in extravilanul municipiului, la limita de N-V a cartierul Episcopia Bihor pe teritoriul administrativ al municipiului Oradea. Terenul nu se afla in perimetrul construibil aprobat prin PUG, iar pentru amplasarea obiectivului propus se impune scoaterea din circuitul agricol.

Terenul in suprafața de 90.000,0mp, s-a identificat cu: nr. cad. 997 înscris in CF NDF nr. 664- Oradea in favoarea beneficiarului SC Timcave Construct SA avind destinația de teren extravilan.

Accesul la amplasamentul propus se face din drumul Santaului care se ramifica din drumul național DN19, drum existent cu profil transversal de 15m, și pe drumul de exploatare (nr. cad. 16613).

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c), si art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Perimetru de exploatare a pietrisului si nisipului (balastiera ), stație de sortare si stație de betoane, Episcopia Bihor - str. Santaului Mic km 2,5 , cu propunerile de organizare urbanistica si reglementarile specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Conform propunerilor din plansa U4- Propuneri si Reglementari:

  • -  Functiunea dominanta a zonei studiate este de exploatare a produselor de balastiera, sorturi de nisip si pietris, statie de sortare si statie de betoane;

  • -  se propune amplasarea unui perimetru de exploatare pietris si nisip, a unei statii de sortare si a unei statii de betoane cu dotari aferente activitatii: baraca metalica, grup sanitar si amenajarea parcului de utilaje necesare activitatii de exploatare;

  • -  Suprafata de teren ocupata de constructii si amenajari se va scoate din circuitul agricol;

  • -  Caile de acces: Accesul carosabil in incinta se asigura din drumul Santaului avin profil transversal de 15m si pe drumul de exploatare (nr. cad. 16613);

  • -  Dezvoltarea echiparii edilitare: Utilitatile apa si canalizarea se vor asigura prin put forat pentru apa si rezervor vidanjabil pentru evacuarea apelor menajere.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Instituția Arhitectului Șef,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, S.C. Timcave Construct S.A. reprezentată prin Petruș Dumitru.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin


Oradea, 22 mai 2008

Nr.454


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila