Hotărârea nr. 452/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare fabricã de vopsele ºi tencuieli decorative str. Uzinelor nr.3 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare fabrică de vopsele și tencuieli decorative str.Uzinelor nr.3 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.147722/13.05.2008, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT si AU, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare fabrică de vopsele și tencuieli decorative str. Uzinelor nr.3 - Oradea, s-a elaborat în baza certificatului de urbanism nr.3887/15.11.2007 la solicitarea societății S.C. Adeplast S.A., fosta S.C. Multistar prod S.R.L., în scopul determinării condițiilor de amplasare a unei clădiri - fabrică de vopsele și amenajare a unei platforme de parcare, în zona industrială, str. Uzinelor nr.3, rezolvarea circulației carosabile, echiparea cu utilități edilitare,

Terenul este situat în partea de nord-vest a municipiului Oradea, in zona străzii Uzinelor, în zona industrială de vest având în vecinătate societățile S.C. Natale S.R.L., incinta S.C. Chimprestor S.A., incinta S.C. Premagro S.A.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, situează terenul in zona functionala I3 destinata activităților industriale poluante.

Situația juridica:

Terenul luat in studiu, s-a identificat cu:

 • -  nr. cad. 3367 înscris in CF NDF nr. 2472 - Oradea, in favoarea SC Multistar prod S.R.L.

 • -  nr. cad. 3368 înscris in CF NDF nr. 2473 - Oradea, in favoarea SC Multistar prod S.R.L.

 • -  nr. cad. 3371/1 înscris in CF NDF nr. 8000 - Oradea in favoarea SC Multistar prod S.R.L.

 • -  nr. cad. 3371/2 înscris in CF NDF nr. 8001 - Oradea in favoarea SC Multistar prod S.R.L.

 • -  nr. cad. 3371/3 înscris in CF NDF nr. 8002 - Oradea in favoarea SC Multistar prod S.R.L.

 • -  nr. cad. 3371/4 înscris in CF NDF nr. 8003 - Oradea in favoarea SC Multistar prod S.R.L.

 • -  nr. cad. 5711 înscris in CF NDF nr. 11155 - Oradea in favoarea SC Multistar prod S.R.L.

 • -  nr. cad. 3370 înscris in CF NDF nr. 7999 - Oradea in favoarea SC Multistar prod S.R.L.

Accesul la amplasamentul studiat se face din strada Uzinelor prin incinta SC Multistar prod S.R.L. Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este reprezentata de retele cu posibilitate de racordare la acestea.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit.c, alin. 5 lit.c), si art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare fabrica de vopsele si tencuieli decorative str. Uzinelor nr.3 - Oradea, conform documentației tehnice anexate:

 • -  amplasarea unei clădiri cu destinația fabrica de vopsele si tencuieli decorative (1); - amenajarea unei platforma carosabile si de parcare (2), in limitele de construibilitate stabilite in plansa 5/U-Reglementari urbanistice, si echipare tehnico edilitara;

(1) - regimul de înălțime propus este parter;

 • -  clădirea se va amplasa pe terenul cu nr. cadastral 3367 si 33681, in vecinătatea caii ferate uzinale;

 • -  dimensiunile exterioare a clădirii 51,50m x 25,40m;

(2) - organizarea incintei a ținut cont de rezolvarea circulației interioare si legătura cu strada Uzinelor; pentru amenajarea locurilor de parcare s-a propus terenul situat pe latura nordica a clădirii fabricii, cu o capacitate de 4 locuri de parcare TIR-uri;

 • -  in zonele neocupate de platforma de parcare si platforma carosabila se vor amenaja zone verzi de protecție;

 • -  Accesul auto se va realiza din strada Uzinelor pe platforma carosabila din incinta SC Multistar prod S.R.L.

 • -  Indicele de utilizare a terenului POT propus = 30% si CUT propus = 0,30.

 • -  Echiparea tehnico-edilitara: dotarea cu utilități a viitoarei construcții se va face prin racordarea la rețelele orășenești existente in zona.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Instituția Arhitectului Șef,

 • -   Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, S.C. Adeplast S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr.452


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: 23 de voturi „pentru”, 2 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”