Hotărârea nr. 45/2008

privind aprobarea actualizãrii preþului de pornire a licitaþiei publice deschise aprobatã prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 148/28.02.2006 pentru concesionarea a douã parcele de teren în suprafaþã de 2.155 mp fiecare, identificate cu nr. cadastrale 9

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea actualizării prețului de pornire a licitației publice deschise aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 148/28.02.2006 pentru concesionarea a două parcele de teren în suprafață de 2.155 mp fiecare, identificate cu nr. cadastrale 986/3 și 986/4 înscrise în CF ndf 656 Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.50771 din data de 18.01.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea actualizării prețului de pornire a licitației publice deschise aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.148/28.02.2006 în vederea concesionării a două parcele de teren în suprafață de 2.155 mp fiecare, identificate cu nr. cadastrale 986/3 și 986/4 înscrise în CF ndf 656 Oradea,

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.148/28.02.2006 privind aprobarea organizării unei licitații publice deschise pentru concesionarea a patru parcele de teren în suprafață de 2155 mp fiecare, identificate cu nr. cadastrale 986/1, 986/2, 986/3 și 986/4 Oradea, situate în Oradea Șoseaua Borșului, în vederea realizării de activități de tip industrial, depozite, baze de producție , s-a aprobat organizarea unei licitații publice deschise în vederea concesionării a patru parcele de teren în suprafață de 2155 mp fiecare identificate cu nr. cadastral 986/1:4, situate în Oradea - Șoseaua Borșului, în vederea realizării unor activități de tip industrial, depozite, baze de producție,

Ținând seama că în urma organizării licitației, cele patru parcele au fost adjudecate către trei societăți comerciale respectiv : SC Indomus SRL - nr. cad. 986/1 și 986/2, SC Alexin Trade SRL -nr. cad. 986/3 și SC Jeberean Trans SRL - nr. cad. 986/4.

Ținând cont că prin cererea cu nr.4539/25.09.2007 și nr.4545/25.09.2007, SC Alexin Trade respectiv SC Jeberean Trans, au solicitat rezilierea contractelor de concesiune ca urmare a nerealizării investițiilor propuse,

În baza prevederilor art.36 alin.2) lit.c), alin.5 lit.b) și art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă prețul de pornire a licitației în valoare de 6 lei/mp/an în vederea concesionării a două parcele de teren în suprafață de 2.155 mp fiecare, identificate cu nr. cadastrale 986/3 și 986/4 înscrise în CF ndf 656 Oradea, în condițiile aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 148/28.02.2006 privind aprobarea organizării unei licitații publice deschise pentru concesionarea a patru parcele de teren în suprafață de 2155 mp fiecare, identificate cu nr. cadastrale 986/1, 986/2, 986/3 și 986/4 Oradea, situate în Oradea Șoseaua Borșului, în vederea realizării de activități de tip industrial, depozite, baze de producție.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Imobiliară Oradea,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Serviciul Licitații - Valorificare Active.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.45

Ionel Vila