Hotărârea nr. 449/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare spaþiu comercial, locuinþã D+P+1+M ºi împrejmuire teren, str. Apateului nr.cad. 9007 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare spațiu comercial, locuință D+P+1+M și împrejmuire teren, str. Apateului nr.cad. 9007 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.147716/13.05.2008, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT si AU, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare spațiu comercial, locuință D+P+1+M și împrejmuire teren, str. Apateului nr.cad. 9007 - Oradea, la comanda beneficiarilor d-l Ias Gheorghe și Ias Maria, în vederea determinarea condițiilor de amplasare a unei construcții cu destinația comerț și servicii la parter și locuință la etaj și mansardă, pe strada Apateului nr.cad.9007, la intersecția cu str. “A”, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare,

Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în cartierul Nufărul, în apropierea drumului de centură, o zonă în curs de dezvoltare din punct de vedere urbanistic.

Terenul, se învecinează cu terenuri proprietate particulară, construite, cu funcțiuni de locuire, cu regim de înălțime P+1. Amplasamentul studiat are o suprafață de 1034,0mp, identificat cu nr.cad.9007 înscris în CF 8351 -Oradea și reprezintă proprietatea beneficiarilor.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona dispune de rețele de apă, canalizare pluvială și menajeră, rețele electrice și de telefonie.

Accesul atât pietonal cât și carosabil, la amplasamentul studiat este posibil din str. Apateului. In prezent terenul este liber de construcții.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională R2-zona destinată locuințelor familiale.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c), si art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare spațiu comercial, locuință D+P+1+M și împrejmuire teren, str.Apateului nr.cad. 9007 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  amplasare clădire în regim de înălțime D+P+1+M cu destinația de spațiu comercial și de servicii la parter și locuință la etaj și mansardă;

  • -  clădirea se va amplasa retrasă la minim 4,50m de la limita trotuar str. Apateului, conform planșei 3/U -Reglementări;

  • -  accesul auto la parcările organizate în incinta s-a propus din str. Apateului;

  • -  retrageri laterale: 4,50m față de mejdia stângă și minim 3,0m față de mejdia dreaptă;

  • -  retragere spate: minim 1,90m;

  • -  se vor amenaja minim 3 locuri de parcare în incintă;

  • -  POT propus = 35,0% și CUT propus = 1,30;

  • -  dotarea cu utilități a viitoarei construcții se va face prin racordarea la rețelele orășenești existente în zonă.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Instituția Arhitectului Șef,

  • -  Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, d-l Ias Gheorghe și d-na Ias Maria.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin


Oradea, 22 mai 2008

Nr.449


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”


Ionel Vila