Hotărârea nr. 448/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare halã depozitare materiale de construcþii ºi birouri, Etapa II - Reglementare parcelã - str. Calea Santandrei nr.3

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare hală depozitare materiale de construcții și birouri, Etapa II - Reglementare parcelă - str. Calea Santandrei nr.3

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.147724/13.05.2008, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT si AU, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare hala depozitare materiale de construcții și birouri, Etapa II-Reglementare parcelă - str. Calea Santandrei nr.3 - s-a elaborat în baza certificatului de urbanism nr.1949/16.05.2007 la solicitarea societății S.C. Arabesque S.R.L., are ca obiect organizarea terenului situat pe str. Calea Santandrei nr.3, tronson al drumului de centură, partea dreaptă și integrarea unei zone comerciale stabilind organizarea arhitectural urbanistică a zonei, categorii de intervenții, rezolvarea circulației în zona studiată și reglementarea urbanistică a zonei.

Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud-vest a localității într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea economică și de servicii. In zona studiată există unități de producție, depozite, service auto, stație distribuție carburanți.

Amplasamentul studiat se află pe Calea Sântandrei, tronson al inelului de centură, delimitat de Calea Santandrei la sud, terenuri proprietatea persoanelor fizice / juridice pe limita estică, stația de carburanți S.C. Arpis impex S.R.L. pe latura vestică și pârâul Peța pe latura nordică.

Terenul în suprafață totală de 2,87 Ha identificat cu nr.cad. 16869 înscris în CF NDF nr.89143 - Oradea și 16870 înscris în CF NDF nr.89144 - Oradea, în favoarea beneficiarului S.C. Arabesque S.R.L. Galați, respectiv nr.cad.16871 înscris în CF NDF nr.89145 - Oradea în favoarea Municipiului Oradea având destinația de drum.

Pe amplasament există amenajate lucrări de desecare gravitațională în Amenajarea BH Peta - Hidisel aflate în administrarea ANIF RA,

Regulamentul de zonare a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează terenul în zona de folosință C8 - comercială și servicii a municipiului, de tip servicii generale și funcțiuni comerciale cu consum de teren care fac trecerea către zone de producție,

Rețeaua edilitară este organizată la nivelul rețelei electrice, rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c), si art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare hala depozitare materiale de construcții si birouri, Etapa II- Reglementare parcela - str. Calea Santandrei nr. 3, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementările aferent, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Obiectivele propuse:

(1) - Hala de depozitare materiale de construcții se va amplasa în continuarea corpului de clădire administrativă care va adăposti funcțiuni birouri, vestiare, grupuri sanitare, etc;

  • -  Limita de implantare a construcțiilor: retrasă la min. 50,0m din axul străzii Calea Santandrei;

  • -  Retragerea laterală: - față de mejdia din stânga retragere minimă 7,05m, față de mejdia din dreaptă: minim 14,92m;

  • -  Regimul de înălțime maxim propus Sp+P+E pentru clădirea de birouri și respectiv P pentru hala de depozitare;

- Indicii de utilizare a terenului POT propus = 33,67%, CUT propus = 0,41;

(2) - Organizarea incintei a ținut cont de rezolvarea circulației interioare și legătură cu strada Calea Santandreiului; pentru amenajarea locurilor de parcare s-a propus terenul situat la frontal străzii cu o capacitate de 54 locuri de parcare a mașinilor mici și terenul din spatele clădirii având o capacitate de 19 locuri pentru TIR-uri și 24 de locuri pentru mașini mici;

Reglementările urbanistice au fost stabilite cu respectarea prevederilor legale privind amplasarea construcțiilor față de canalele de desecare aflate în administrarea ANIF, față de ampriza drumului Calea Santandrei ( 50m din axul caii).

Accesul în incintă se va realiza în prima etapă din str.Calea Sântandrei numai pe relația DN79 - Sântandrei și ulterior din drumul colector al centurii după finalizarea acestuia, conform planșelor 2/D - Amenajare accese rutiere provizorii și 3/D - Amenajare accese rutiere definitive și avizului Inspectoratului de Poliție al județului Bihor nr.1019120/27.07.2007; Rezolvarea accesibilității a făcut obiectul Etapei I din PUD și s-a aprobat prin HCL nr.970/2007.

Amenajarea acceselor, în prima etapa intersecție simplă cu drumul de centură, Calea Sântandrei pentru accesul în perimetrul incintei care va permite doar relația de dreapta atât la intrare cât și la ieșirea din incintă spre direcția Santandrei, relația de ieșire stânga spre DN 79 fiind interzisă, până la realizarea drumului colector etapa definitivă, care se va descarca în drumul de centură în nodurile rutiere, se va executa în condițiile avizului Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor - Serviciul Politie Rutieră nr.1019120/27.07.2007 și CN Autostrăzi și Drumuri Naționale din România. Nr.23587/17,10.2007; Amenajările de drumuri, proiectarea și execuția drumului colector și a intersecției vor fi suportate de către beneficiar S.C. Arabesque S.R.L.

Alimentarea cu apă prin puț forat, evacuarea apelor uzate prin instalații de canalizare racordate la fosa septică vidanjabilă propusă iar alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racord la rețeaua orășenească.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Instituția Arhitectului Șef,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, S.C. Arabesque S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr.448


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”