Hotărârea nr. 445/2008

Privind respingerea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinþe individuale Etapa II - Reglementare parcele, strada Nojoridului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind respingerea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale Etapa II - Reglementare parcele, strada Nojoridului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.146765/09.05.2008, prin care Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT si AU, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale Etapa II - Reglementare parcele, strada Nojoridului, s-a elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 2005/23.05.2005 la inițiativa solicitantului Mihuț Adrian Florin, având ca scop integrarea ansamblului de locuințe individuale în zonă preponderent specială, zonă, căi de comunicație aeriene, în vederea reglementării accesului la terenul beneficiarului din str. Nojoridului, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor,

Terenul luat în studiu este cuprins în intravilanul municipiului la limita Aeroportului Oradea și adiacent canalului de desecare aflat în administrarea ANIF - Someș. Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile.

Terenul categoria arabil în suprafață de S = 26664mp, s-a identificat cu nr.cad. 15470 înscris în CF NDF nr.86550 - Oradea în favoarea municipiului Oradea cu destinația de drum public; nr.cad. 15471 -15545 înscrise în CF NDF nr.86551/A - 86625/A Oradea în favoarea beneficiarului Mihut Adrian Florin ca teren extravilan.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe drumul de exploatare existent de la intersecția cu str. Nojoridului spre Aeroport și terenul având lățimea de 5m cu destinația de drum aflat la dispoziția Comisiei de Aplicare a Legii Fondului Funciar conform adresei nr. 93950/06.08.2007,

Principalele disfuncționalități ale zonei sunt prospectul actual al străzii necorespunzător traficului și lipsa echipării tehnico - edilitare,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții precum și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

In temeiul Legii nr. 350/2001, republicată, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul,

In baza art.36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit.c), si art.45 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se respinge Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale Etapa II- Reglementare parcele, strada Nojoridului.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Instituția Arhitectului Șef,

  • -  D-l Mihuț Adrian Florin, prin grija Instituției Arhitectului Șef.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr.445


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila