Hotărârea nr. 443/2008

privind aprobarea “Strategiei de Marketing Turistic – Centrul Istoric al municipiului Oradea” care a fost realizatã în cadrul proiectului de finanþare HIST. URBAN, program finanþat de Uniunea Europeanã

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea “Strategiei de Marketing Turistic - Centrul Istoric al municipiului Oradea” care a fost realizată în cadrul proiectului de finanțare HIST. URBAN, program finanțat de Uniunea Europeană

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.1482008 din 19 mai 2008 prin care este propusă aprobarea “Strategiei de Marketing Turistic - Centrul Istoric al Municipiului Oradea”, care a fost realizată în cadrul proiectului de finanțare HIST. URBAN, program finanțat de Uniunea Europeană și în vederea demarării primelor acțiuni de construcție instituțională din cadrul strategiei,

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36 alin.2 lit.b, d și e, alin.4 lit.e, alin.6 lit.a pct.10 alin.7 lit.a și art. 45 alin.2 lit.f din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă “Strategia de Marketing Turistic - Centrul Istoric al Municipiului Oradea”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă înființarea Biroului de Coordonare Interdepartamentală a Programelor și Proiectelor din Centrul Istoric format din reprezentanți ai serviciilor și birourilor administrației publice locale care au o arie ocupațională tangentă domeniului turistic.

Art.3. Se aprobă înființarea Comitetului Strategic pentru Turism format din reprezentanți ai administrației publice locale, sectorului privat, instituțiilor de cultură și cult, ai locatarilor din zonă și ai ONG-urilor.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, prin Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană și Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Management Programe și Relații cu Investitorii și IMM-urile.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană,

  • -  Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Management Programe și Relații cu Investitorii și IMM-urile.

  • - Instituția Arhitectului Șef

  • - Direcția Tehnică

  • - Direcția Economică

  • - Zona Metropolitană Oradea

  • - se publică în presa locală

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr.443.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi pentru

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Vila Ionel