Hotărârea nr. 442/2008

privind aprobarea contribuþiei Primãriei Oradea, în valoare de 1.200 EURO, reprezentând contribuþia financiarã anualã a Primãriei Oradea pentru a deveni membrã a Asociaþiei Agenþiilor de Democraþie Localã - ALDA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contribuției Primăriei Oradea, în valoare de 1.200 EURO, reprezentând contribuția financiară anuală a Primăriei Oradea pentru a deveni membră a Asociației Agențiilor de Democrație Locală -ALDA

Analizând raportul de specialitate nr.145.593 din 6 mai 2008, întocmit de către Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea contribuției Primăriei Oradea, în valoare de 1.200 EURO, reprezentând contribuția financiară anuală a Primăriei Oradea pentru a deveni membră a Asociației Agențiilor de Democrație Locală - AlDa,

Activitățile Asociației Agențiilor de Democrație Locală cuprind următoarele sectoare : dezvoltarea locală, mediul înconjurător, transparența în sectorul public, sectorul social, reducerea sărăciei.

Dintre serviciile oferite de ALDA membrilor săi, în schimbul cotizației financiare a fiecăruia, amintim:

 • •      informații concise despre Programele Europene, fonduri și proceduri

 • •       acces la experți din cadrul Uniunii Europene, la rețele profesionale și organizații academice

 • •       sprijin în relațiile cu UE, Consiliul Europei, ONU, cu Agențiile afiliate acestora și cu alte instituții internaționale publice și private

 • •       vizibilitate prin intermediul unei rețele Europene

 • •       promovarea activităților Membrilor rețelei, a inițiativelor și evenimentelor la nivel European (în principal prin intermediul website-ului și al newsletter-lor)

 • •       organizarea de întâlniri cu Oficiali Europeni, Membrii ai Parlamentului European și alte Autorități Internaționale și Europene relevante

 • •      acordarea periodică a oportunității de a deveni partener în proiecte Europene

 • •       sprijinul personalului multilingual al ALDA în etapa de dezvoltare a propunerilor de proiecte

 • •      sprijinul personalului multilingual al ALDA în managementul proiectelor europene

 • •      sprijinul ALDA în administrarea situațiilor complexe pe care un Membru le poate întâlni pe perioada

derulării proiectelor europene

 • •       dreptul de a avea propriile publicații fără costuri suplimentare (pe gratis)

 • •       acces la publicațiile ALDA, publicații ale UE, materiale informative

Ținând cont de prevederile art. 36 alin.2 lit.b),alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă contribuția Primăriei Oradea, în valoare de 1.200 EURO, reprezentând contribuția financiară anuală a Primăriei Oradea pentru a deveni membră a Asociației Agențiilor de Democrație Locală - ALDA

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Economică și

 • -  Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr.442.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi pentru

Vila Ionel