Hotărârea nr. 441/2008

privind aprobarea trecerii în proprietatea publicã a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo. 1163 înscris în CF 71 Sântion, nr.topo. 1164 înscris în CF 707 Sântion ºi nr.topo. 1165 înscris în CF 1205 Sântion

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo. 1163 înscris în CF 71 Sântion, nr.topo. 1164 înscris în CF 707 Sântion și nr.topo. 1165 înscris în CF 1205 Sântion

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 59047/21.05.2008, prin care Serviciul Patrimoniu din cadrul Administrației Imobiliare Oradea propune aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr topo. 1163 înscris în CF 71 Sântion, nr.topo. 1164 înscris în CF 707 Sântion și nr.topo. 1165 înscris în CF 1205 Sântion.

Zona luată în studiu reprezintă terenul ocupat de halda de deșeuri a Municipiului Oradea.

Ținând cont de prevederile Legii nr.18/1991 republicată, privind fondul funciar,

În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.,,a” și art. 46 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr topo. 1163 înscris în CF 71 Sântion, nr.topo. 1164 înscris în CF 707 Sântion și nr.topo. 1165 înscris în CF 1205 Sântion.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Administrația Imobiliară Oradea,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Direcția tehnică,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr.441


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi ,,pentru”.