Hotărârea nr. 439/2008

privind aprobarea închirierii prin licitaþie publicã deschisã a suprafeþei de 13,5 mp teren, aparþinând domeniului public al Municipiului Oradea, situat în Oradea str. Transilvaniei, în scopul amenajãrii unui spaþiu pentru activitãþi auxiliare intermedie

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

9

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a suprafeței de 13,5 mp teren, aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, situat în Oradea str. Transilvaniei, în scopul amenajării unui spațiu pentru activități auxiliare intermedierilor financiare

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 59045 din 21.05.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organizării unei licitații publice deschise pentru închirierea unui teren în suprafață de 13,5 mp, situat în Oradea, str.Transilvaniei, în scopul amenajării unui spațiu pentru activități auxiliare intermedierilor financiare,

Terenul propus pentru închiriere aparține domeniului public al municipiului Oradea și este identificat prin schița de orientare anexată la raportul de specialitate mai sus mentionat,

Conform Certificatului de Urbanism nr. 2193/19.05.2008, amplasamentul luat în studiu se încadrează în zona C4 cu preponderență ”zonă comercială de interes orășenesc”,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.22/24.02.2000 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a comerțului stradal în municipiul Oradea,

Ținând cont de dispozițiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, În temeiul art.36 alin.(2) lit."c", alin.(5) lit. "a", art.45 alin.(3) și art. 123 alin.(1), alin.(2) din Legea 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organizarea unei licitații publice deschise în vederea închirierii terenului în suprafață de 13,5 mp teren situat în Oradea, str.Transilvaniei, identificat conform planului de situatie anexat care face parte integranta din prezenta hotărâre, în scopul amenajării unui spațiu pentru activități auxiliare intermedierilor financiare.

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică deschisă a terenului menționat la art 1, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă prețul de pornire al licitației de 1.022 lei/mp/an.

Art.4. Chiria adjudecată în urma licitației se va indexa de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.5. Se aprobă durata închirierii de 5 ani, calculată de la data de predării-preluării terenului.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Patrimoniu

  • -  Serviciul Licitații - Valorificare Active

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr. 439


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila