Hotărârea nr. 437/2008

privind acceptarea donaþiei S.C. DAMACO INVEST S.R.L., reprezentând suprafaþa de 625 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18236 înscris in C.F. 90212 Oradea, situat în Oradea str. Matei Corvin, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației S.C. DAMACO INVEST S.R.L., reprezentând suprafața de 625 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18236 înscris in C.F. 90212 Oradea, situat în Oradea str. Matei Corvin, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.59043 din 21 mai 2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 625 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18236 înscris in C.F. 90212 Oradea, situat în Oradea str. Matei Corvin, cu destinația de “drum public”.

Planul Urbanistic de Detaliu aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 633/30.08.2007, propune modernizarea rețelei stradale din zona de interes, prin lărgirea străzii existente și creerea unei benzi de accelerare și decelerare, urmând ca terenul afectat să se doneze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 616/09.05.2008, S.C. DAMACO INVEST S.R.L., donează Municipiului Oradea suprafața de 625 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18236, înscris in C.F. 90212 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a”, pct. 13, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația S.C. DAMACO INVEST S.R.L., reprezentând suprafața de 625 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18236, înscris in C.F. 90212 Oradea, situat in Oradea str. Matei Corvin, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către dl. S.C. DAMACO INVEST S.R.L..

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Instituția Arhitectului Șef

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •  S.C. DAMACO INVEST S.R.L., prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  S.C. Compania de Apa Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr.437.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Ionel Vila