Hotărârea nr. 434/2008

privind acceptarea donaþiei reprezentând suprafaþa de 31 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18135 înscris în C.F. 90287 Oradea, situat în Oradea str. D. Anghel, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației reprezentând suprafața de 31 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18135 înscris în C.F. 90287 Oradea, situat în Oradea str. D. Anghel, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.58941 din 20 mai 2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 31 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18135 înscris în C.F. 90287 Oradea, situat în Oradea str. D. Anghel, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 1.553/18.12.2007, se propune modernizarea str. D. Anghel, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6,0 m. din ax pe partea beneficiarului, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 300/13.05.2008, dl. Tuduce Georghe, dl. Szabo Ștefan, dl. Vaida Vilhelm si dl. Lokodi Ferenc Attila donează Municipiului Oradea suprafața totala de 31 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18135 înscris în C.F. 90287 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a”, pct. 13, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donațiile reprezentând teren, cu destinația de ”drum public”, situat în Oradea str. D. Anghel, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori. astfel:

  • a)        Dl. Szabo Stefan și soția Szabo Gabriela donează cota de 5/31 mp. din terenul identificat cu nr. cadastral 18135 înscris în C.F. 89560 Oradea;

  • b)        Dl. Vaida Vilhem și soția Vaida Maria donează cota de 10/31 mp. din terenul identificat cu nr. cadastral 18135 înscris în C.F. 89560 Oradea;

  • c)        Dl. Tuduce Gheorghe și soția Tuduce Ana donează cota de 9/31 mp. din terenul identificat cu nr. cadastral 18135 înscris în C.F. 89560 Oradea;

  • d)        Dl. Lokodi Ferenc Attila donează cota de 5/31 mp. din terenul identificat cu nr. cadastral 18135 inscris în C.F. 89560 Oradea;

  • e)        Dl. Lokodi Ferenc Attila și soția Lokodi Piroska donează cota de 2/31 mp. din terenul identificat cu nr. cadastral 18135 înscris în C.F. 89560 Oradea

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul Patrimoniu

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Dl. Tuduce Georghe prin grija Administrației Imobiliare Oradea

Dl. Szabo Ștefa prin grija Administrației Imobiliare Oradea

Dl. Vaida Vilhelm prin grija Administrației Imobiliare Oradea

Dl. Lokodi Fernc Attila prin grija Administrației Imobiliare Oradea

S.C. Compania de Apa Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

Nr.434.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Ionel Vila