Hotărârea nr. 433/2008

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a terenului cu suprafaþa de 947 mp provenit din nr topo 1662/48 înscris în CF 2299 Santandrei, situat în Oradea, str. Coriolan Hora nr. 5, în favoarea SC Pretty Car Mobil SR

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului cu suprafața de 947 mp provenit din nr topo 1662/48 înscris în CF 2299 Santandrei,

situat în Oradea, str. Coriolan Hora nr. 5, în favoarea SC Pretty Car Mobil SRL

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.58747 din 16.05.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului cu suprafața de 947 mp provenit din nr topo 1662/48 înscris în CF 2299 Santandrei, situat în Oradea, str. Coriolan Hora, nr. 5, în favoarea SC Pretty Car Mobil SRL.

Terenul cu nr. topo 1662/48 proprietate a Municipiului Oradea este utilizat de SC Pretty Car Mobil SRL, împreună cu service-ul auto notat în CF 2299 Santandrei, deținut in proprietate de dl. Hurgoi Gheorghe, în baza contractului de comodat din 04.01.2000 și a declarației de impunere folosință teren.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.), art.45 alin.(3) și art. 123 (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 947 mp provenit din nr topo 1662/48 înscris în CF 2299 Santandrei, în favoarea SC Pretty Car Mobil SRL, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.2. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la Art.1, identificat conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului anexat, va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Patrimoniului Imobiliar

Serviciul Patrimoniu

Serviciul Licitații - Valorificare Active

SC Pretty Car Mobil SRL, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Matei Mircea Leontin

Oradea, 22 mai 2008

CONTRASEMNEAZĂ


Nr.433.

SECRETAR,

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Ionel Vila